PDA

View Full Version : SL OLD HIT SONGS Add Here


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [250] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

serandib_y2k
12-31-2009, 08:57 PM
http://img17.imageshack.us/img17/3479/walterp.png

රොසා පොල්ල ගෙනෙන් - වොල්ටර් ප්‍රනාන්දු
Rosa Polla Geneng - Walter Fernando

ronsilva
12-31-2009, 10:09 PM
http://img46.imageshack.us/img46/8628/happynewyear2005us.jpg


අ‍පේ‍ ම‍හ‍ගෙ‍ද‍ර‍ ම‍ගේ‍ ද‍යා‍බ‍ර‍ සො‍යු‍රු‍ සො‍යු‍රි‍ය‍නි‍....

අ‍පේ‍ ජී‍වි‍ත‍ව‍ල‍ට‍ ත‍ව‍ත්‍ අ‍ලු‍ත්‍ ව‍ස‍ර‍ක්‍ හෙ‍ටි‍න්‍ උ‍දා‍වෙ‍නවා‍...අ‍පි‍ ප‍හු‍ගි‍ය‍ ව‍ස‍රේ‍ දෙ‍සැ‍ම්‍බර් 31 වෙ‍නි‍ද‍ත්‍ ඔ‍ය‍ ව‍ගේ‍ම‍ ස‍තු‍ටි‍න්‍ අ‍ලූ‍ති‍න්‍ උ‍දා‍වෙ‍න‍ න‍ව‍ ව‍ස‍ර‍ දි‍හා‍ පි‍බි‍දු‍නු‍ දැ‍සි‍න්‍ පෙ‍ර‍ ම‍ග බ‍ල‍න්න ඇ‍ති‍...සැ‍ල‍සු‍ම්‍ හි‍තේ‍ ඇ‍ඳග‍න්න ඇ‍ති‍... මො‍නව‍ද‍ ඒ‍ ව‍ස‍ර තු‍ල‍ ක‍ල‍ යුත්තේ‍ හා‍ ජි‍වි‍ත‍ය‍ට අ‍ළු‍ති‍න්‍ එ‍ක්‍ක‍ර ග‍ත හැ‍ක්කේ‍ කි‍ය‍ලා‍...

ඉ‍ති‍න්‍ අ‍පි‍ අ‍ද‍ ක‍ල‍ යු‍ත්තේ‍ සැ‍හැ‍ල්‍ලු‍ ම‍න‍සි‍න්‍ යු‍තු‍ව‍ ඒ‍ දෙ‍ස‍ ආ‍ප‍සු‍ හැ‍රී වි‍මර්ශනා‍ත්‍මකව බැ‍ලී‍ම‍යි‍..

එ‍හි‍දි‍ මුලින්ම අ‍පි‍ සැලකිල්ලට භාජනය කල යුත්තේ ගිය වසරේ අප ල‍බා‍ ග‍න්න වෙ‍ර දැ‍රූ‍ අ‍පේ‍ක්‍ෂා‍ මු‍දු‍න්‍ ප‍ත්‍ වු‍වා‍ද කියායි ..

මු‍දු‍න්‍ප‍ත්‍ වු‍වා‍න‍ම්‍ අ‍පි‍ ඒ‍වා‍ ල‍බා‍ ගෙ‍න ති‍යෙ‍න්නෙ‍ සා‍ධා‍රණව‍ද‍?

එ‍ය‍ ල‍බා‍ ගන්නට බැ‍රි‍ වී‍ න‍ම්‍ අ‍පි‍ එ‍ය‍ මෙ‍ව‍රවත් ල‍බා‍ ගැ‍නී‍ම‍ට අ‍නු‍ග‍ම‍න‍ය‍ ක‍ල‍ යු‍තු‍ ය‍හ‍පත්‍ ක්‍රි‍යා‍ පි‍ලි‍වෙ‍ල‍ කු‍ම‍ක්‍ද‍?ඒ සඳහා දැනටමත් ක්‍රමවත් සැලසුම් පිලිවෙල කොට හමාරද??

එ‍සේ‍ත්‍ නැ‍ත්‍න‍ම්‍ එ‍ය‍ ත‍ව‍කෙ‍කු‍ හා‍ ත‍රඟය‍ක්‍ කො‍ට‍ ත‍වකෙ‍කු‍ගේ‍ හ‍ද‍ පා‍ර‍ව‍මි‍න්‍..තවකෙ‍කු‍ගේ‍ ලේ‍..ද‍හ‍දි‍ය‍ ක‍ඳු‍ලු‍ ම‍ති‍න්‍.. මි‍නි‍ස්‍ක‍ම බ‍ල්‍ලට ද‍මා‍ ල‍බා‍ ග‍ත්‍තා‍වූ‍ හෝ‍ මු‍දු‍න් ප‍මු‍නු‍වා‍ ග‍ත්‍ ල‍බා‍ ගැ‍නී‍ම‍ක්‍ද‍??

ඔ‍ය‍ ඉ‍හ‍ත‍ ස‍ඳහ‍න්‍ ක‍ල‍ ක‍රු‍නු‍ ව‍ල‍ට‍ ත‍ම සි‍ත‍ හා‍ පො‍ර‍ බ‍දා‍ හි‍ත‍ට එ‍ක‍ඟව ල‍බා‍ ග‍න්නා‍ නි‍වැ‍ර‍දි‍ම‍ උ‍ත්‍තර ඔ‍බේ‍ ම‍තු‍ දව‍ස‍ත්‍... අදින් ලැබුවාවූ න‍ව‍ ව‍ස‍ර‍ත්‍ නිරන්තරයෙන් එ‍ලි‍ය‍ ක‍ර‍න්නට උපයෝගි වනවා නො‍අ‍නු‍මා‍න‍ය‍...

ඔ‍බ‍ සි‍ය‍ල්‍ල‍න්‍ට‍ම‍ හැ‍මෝ‍ම ප‍තන සා‍ම‍ය‍ හා‍ ස‍තු‍ට‍ට‍ ව‍ඩා‍ එ‍හා‍ ගි‍ය‍ මි‍නි‍ස්‍ක‍ම‍ වි‍ශ්‍ව‍ය‍ පු‍රා‍ ප‍තු‍රු‍ව‍න්නට ඇ‍වැ‍සි‍ නු‍ව‍ණැ‍ස හා‍ පැ‍හැ‍දි‍ලි‍ අ‍ව‍බෝ‍ධය‍ ව‍ඩ‍ ව‍ඩා‍ත් සි‍ත් තු‍ල‍ ඉ‍ප‍දේ‍වා‍යි‍ මා‍‍ ඉ‍ති‍ සි‍ති‍න්‍ ප්‍රා‍ර්ථ‍නා‍ ක‍ර‍මි‍..

සි‍යලු‍ දෙ‍නා‍ට‍ම දළදා‍ ස‍මි‍ඳු‍ පි‍හි‍ට‍ හා‍ ආ‍රක්‍ෂා‍ව නො‍අ‍ඩු‍ව‍ ලැ‍බේ‍වා‍.....

lasa.lasa
12-31-2009, 11:04 PM
http://img51.imageshack.us/img51/2065/happynewyearmn.jpg

nwnbs
12-31-2009, 11:05 PM
http://img706.imageshack.us/img706/4190/happynewyearp.jpg

Kan Kuna
12-31-2009, 11:17 PM
මහගෙදර ඔබ සැම දෙනාටත්, මගේ රටටත්, සුභ නව වසරක් වේවා යයි පතමි.

ninenet9
12-31-2009, 11:25 PM
දොලොස් මහක් ගතවී යන මොහොතේ
අන්තිම දවසේ මැදියම් රෑ
කවුරුත් මුණ ගැහිලා යන්නයි ආවේ.....

දොලොස් මහක්
රෝහණ බැද්ගේ / බන්‍දුල විජේවීර
(original)

Dolos Mahak Gathavee
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?fzyiuwj2j4e)

thilangr8
12-31-2009, 11:26 PM
දොලොස් මහක් ගතවී යන මොහොතේ
අන්තිම දවසේ මැදියම් රෑ
කවුරුත් මුණ ගැහිලා යන්නයි ආවේ.....

දොලොස් මහක්
රෝහණ බැද්ගේ / බන්‍දුල විජේවීර
(original)

Dolos Mahak Gathavee
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?fzyiuwj2j4e)wow
happy new year to you too !!!!!!!!

thilangr8
12-31-2009, 11:29 PM
even i'm not a regular poster here think i owe a lot to the people here coz of there time helpfulness and the effort taken to upload and collect those old songs

happy new year to all !!!!!!!!
http://www.myspaceholidaygraphics.com/new_year/graphics/myspace_new_year_graphic06.gif

AL1717
12-31-2009, 11:33 PM
දොලොස් මහක් ගතවී යන මොහොතේ
අන්තිම දවසේ මැදියම් රෑ
කවුරුත් මුණ ගැහිලා යන්නයි ආවේ.....

දොලොස් මහක්
රෝහණ බැද්ගේ / බන්‍දුල විජේවීර
(original)

Dolos Mahak Gathavee
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?fzyiuwj2j4e)


ලබන්නා වු නව වසර සුභම සුභ වසරක් වේවා.

Deelaka
12-31-2009, 11:40 PM
එලබෙන 2010 නව වසර යාලුවො සියලු දෙනාටම වාසනාවන්ත , අර්ථවත් වසරක් වෙන්න කියල පතනව!!!

Shiwantha
12-31-2009, 11:42 PM
සුභ නව වසරක් වේවා!

http://i612.photobucket.com/albums/tt209/msparrie/new%20year/Animation18.gif
http://i916.photobucket.com/albums/ad5/S1r_M4x1muS/newyear2010.gif

AL1717
12-31-2009, 11:46 PM
සුභ නව වසරක් වේවා!අයියටත් සුභ නව වසරක් වේවා...!!

Mindada hee sara..
12-31-2009, 11:47 PM
2010 වසර මහගෙදර ඇත්තෝ හැම දෙනාටම තමන්ගේ සියලු පැතුම් ඉටුවෙන සුබ නව වසරක් වේවා !

ninenet9
12-31-2009, 11:49 PM
වාසනාවන් වාසනාවන්.....
ඔබේ දිවි මඟ වාසනාවේ සුවහසක් මල් පීපේවා.....

ඔබේ ලෝකය පැතුම් කුසුමන් පිපී සුවඳින් පිරේවා......

ඔබෙන් හඳුනාගත් මිනිස්කම තුලින් මා ලොව දකින්නම්
ඔබේ සෙනෙහස වුවද මා ලද වාසනාවකි සිතන්නම්.....
වාසනාවන් වාසනාවන්
නන්දා මාලනී

Wasanawan Wasanawan
Nanda Malani
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?kzljwhyu2ur)

http://img214.imageshack.us/img214/162/193272773141d07f92f4.jpg

sandun thilaka
12-31-2009, 11:49 PM
http://i46.tinypic.com/23vn4v7.png

ninenet9
12-31-2009, 11:58 PM
සියළුම සහෝදර සහෝදරියන්ට සුබම සුබ නව වසරක් වේවා!

කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ
සාමයේ ගීතයේ රැව් නැඟි දස අතේ
කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ

දුක් දොම්නස නැතිවුනා වන වසරක් එළබුනා
අවුරුදු දා ප්‍රීති වන්න මතු කරමින් මල්හිනා

සාමයේ ගීතයේ රැව් නැඟි දස අතේ
කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ

බත බුලතින් අඩු නොවී
සුර සැප මිහිපිට මැවී
උපන් බිමේ කිරි ඉතිරී ගොඩ මඩ සරු සාර වී
සාමයේ ගීතයේ රැව් නැඟී දස අතේ
කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ
ආදරණීය ජෝති (Original)

Kiri Ithirewa
H. R. Jothipala
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?tmzy1wmzmzy)

http://img214.imageshack.us/img214/162/193272773141d07f92f4.jpg

yasilady
01-01-2010, 12:00 AM
http://i591.photobucket.com/albums/ss354/scraps9/062/068.gif

ninenet9
01-01-2010, 12:05 AM
කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ
ආදරණීය ජෝති (SF)

Kiri Ithirewa
H. R. Jothipala
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?dyjzwtnw0k0)


http://img214.imageshack.us/img214/162/193272773141d07f92f4.jpg

coolnishan
01-01-2010, 12:07 AM
http://i46.tinypic.com/32zkvhd.jpg

SL OLD HIT හි සියළුම දෙනාට ලැබුවාවූ නව වසර සුභම සුභ නව වසරක් වේවා!!!!

Kan Kuna
01-01-2010, 12:15 AM
අද විශේෂ දවසක්.. අවුරුද්දේ අන්තිම පෝය. හෙට අලුත් අවුරුද්දක් ලබනවා.තව අද රොන් අයියගේ උපන් දිනය..

ඉතින් උපන් දිනය වෙනුවෙන් රොන් අයියටත් හෙට උදාවෙන්නා වූ නව වසර වෙනුවෙන් මහගෙදර ඔබ හැම දෙනාටමත් ආසිරි පතන්න නන්දා මාලිනියන් සිංහලෙන් සහ පාලියෙන් යන දෙකෙන්ම ගායනා කරන ජය මංගල ගාථා එකතු කරන්න හිතුනා...

ජය මංගල ගාථා ( සිංහල ) (http://www.mediafire.com/?wqmjx1nndv5)

ජය මංගල ගාථා ( පාලී ) (http://www.mediafire.com/?drvzdztily0)

සිංහල අර්ථය සුනිල් ආරියරත්නයන්ගේ රචනාවක්. පසුබිම් සංගීතය රෝහණ වීරසිංහයන් විසිනි.

වනේ වන ඵල මියුරු වූ දා නැතේ ලඟ සියොතුන්
මලේ මල් රොන් පුසුඹ වූ දා කොහේදෝ බඹරුන්
වෙලී නැතිබැරි දුකින් කාලය
හැලී දෝතින් නැවුම් ප්‍රේමය...
අහී දුප්පත්කමින් ජයගනු රිසින් පියමං වූ යුගේ
හිතත් හිරිමල්, ඇයත් මනකල්, කල් බලා සිටියා
නැගී අලු යට ගිණි ඉරක් මෙන්
දිනූ දා කිත් යසස් අබිමන්.....
එදා ගොළුවුනු පෙමක් කුලුඳුල් දනව් ගම් හැරදා ගිහින්
බිඟුත් තනියෙන්, මලත් නටුවෙන් තටු විදා ඉගිලී
ගියා ඉගිලී. . .


wane wanapala-sunil edirisingha
වනේ වන ඵල-සුනිල් එදිරිසිංහ
(http://www.sendspace.com/file/mp484s)

Nihanda Arana - Rohan Shantha Bulegoda

http://www.mediafire.com/?zeytk2j1zww (http://www.mediafire.com/?zeytk2j1zww)

Sodin Nelum Mala Geniyana (Athinniye) - Athula Adikari (http://www.mediafire.com/?tjjmwlyymz1)

මේ ගීත ලබා දුන් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි.

ඒ වගේම, පමා වී හෝ, රොන් අය්යාට සුබ උපන්දිනයක් පතනවා.

Deelaka
01-01-2010, 12:16 AM
හඳට හඳක් නැත මෙහෙම හඳක් නැත
පෝයදාට පෑ හඳ වාගේ
හඳට හඳක් නැත මෙහෙම හඳක් නැත
මිහිකත සනහන හඳ වාගේ


කකුසඳ කෝනාගම සහ කස්‍සප
ගෞතම බුදුවරු දැක්ක ස‍ඳේ
මතු බුදුවන මෙත් හිමිගේ මහිමය
බුදුරැස් දකිනා සුපුන් ස‍ඳේ......

පුන් සඳෙන් ‍රැස් ගං තෙරෙන්
කොත් කැරැල්ලෙන් බෝ මළුවෙන්
සීත සමීරෙන් චන්දන කල්කෙන්

සතුට උදාවේවා.... මිහිර බෙදා දේවා.....

පුන් සඳින් රැස්
පුන්සිරි සොයිසා
(Original - HQ)

Pun Sandin Res
Punsiri Soysa
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/?lg55dfydowz)

අද හරිම ලස්සනට පෝය සඳ පායලා තියෙනවා.
අවුරුද්දේ අන්තිම පෝය දවසේ මේ සිංදුව දීල මමත් පන්සල් ගිහිං එන්නම්.


මේ දුරුතු පෝයදා හඳපානේ
පන්සල් ආවාදෝ සුදු නෑනේ..
රෑ පින්න වැටී ලා මල් පිපුනේ
ඒ මල් පුදලා මොනවද පැතුවේ..

ගුරු පාර දිගේ මතකයි බාලේ
කවි සිංදු කියූ සමනල කාලේ

ඉර බහින පැයේ ගොම්මන් වේලේ
තරු එළිය වගේ මදහස පෑවේ
මගේ පුංචි සිතේ ඔබ දඟකාරී

සමනලුන් හඹා ගිය මල් වාරේ
පොඩි ටිකිරි දෙපා තබමින් පාරේ
දුව පැන්න දැරිය කෝ අද නෑනේ
ඈ සුරංගනාවකි රෑ සිහිනේ
මගේ පුංචි සිතේ ඔබ දඟකාරී

මේ දුරුතු පෝයදා හඳපානේ
ආදරනීය ජෝති (Original)

Me Duruthu Poyada Handapane
H. R. Jothipala
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?2ggu1tmmkdf)දොලොස් මහක් ගතවී යන මොහොතේ
අන්තිම දවසේ මැදියම් රෑ
කවුරුත් මුණ ගැහිලා යන්නයි ආවේ.....

දොලොස් මහක්
රෝහණ බැද්ගේ / බන්‍දුල විජේවීර
(original)

Dolos Mahak Gathavee
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?fzyiuwj2j4e)


අලුත් අවුරුදිදෙ පලවෙනියටම මම මේ සින්දු ටික ඔන්න සුරන්ගට පින් දීල අරගන්නව...

ස්තුතී බොහොම..

01-01-2010, 12:25 AM
happy new year okktama thread eke inna jaya wewaaaaaaaaaaaaaaa

Chrisanthie
01-01-2010, 12:27 AM
මහ ගෙදරට සෙනෙහස පුරවාගෙන නව හිරු පායන්නයි
මල් පිබිදෙන නව වසන්තයක පෙර නිමිති උදාවෙන්නයි
එකම රෑනෙ අපි කුරුළු රැලක් මෙන් පෙරටම ඉගිලෙන්නයි
නව වසරේ යස ඉසුරු පිරුනු රන් මාවත පෑදෙන්නයි

ronsilva
01-01-2010, 12:31 AM
සුභ නව වසරක් වේවා!

http://i612.photobucket.com/albums/tt209/msparrie/new%20year/Animation18.gif
http://i916.photobucket.com/albums/ad5/S1r_M4x1muS/newyear2010.gif


ම‍ල්‍ලි‍ මෙ‍ත‍න ආයෙ‍ම‍ත්‍ මෙ‍හෙ‍ම අ‍ද‍ ද‍කි‍න්න ලැ‍බී‍ම ම‍ට ලො‍කු‍ ස‍තු‍ට‍ක්‍ ස‍හ‍ ආ‍ඩ‍ම්‍බ‍ර‍ය‍ක්‍...

අ‍ලු‍ත්‍ අ‍වු‍රු‍ද්දේ‍ ම‍ට ලැ‍බු‍නු‍ ලො‍කු‍ම‍ තෑ‍ග්‍ග ත‍ම‍යි‍ ම‍ල්‍ලි‍ නැ‍ව‍ත මේ‍ වි‍දි‍හ‍ට‍ පැ‍මි‍නී‍ම......

ම‍ල්‍ලි‍ට ජ‍ය‍....

leeka
01-01-2010, 01:09 AM
සියලුම දෙනාට සුබ නව වසරක් වේවා!!! :)

TearDrop
01-01-2010, 01:21 AM
http://img268.imageshack.us/img268/6725/ronaiya.jpg

Samaa wenna Ron aiye..ada wada katayuthu adika wunu nisaa mahagedarata godawennata wiwekayak labune danui..

Ithin Obata niduk nirogee waasanaawantha upan dinayak samgin labannaa wuu Nawa wasara siyalu pathum ituwana suba nawa wasarak wewaa kiyaa pathanawaa..
Oba ek kala post 4000ha thulin mulumahath Elakiri samaajayata Dhaayaadha kala watinaakamin mila kala nohaki nena, guna, mini muthu walin opawath wana dahasak denaata ,oben methek itu wunu e uthum mehewara mathu chiraath kaalayak elesinma karagena yaamata siyalu shakthiya dairyaya labewaai pathami..Obata Theruwan saranai..!

TearDrop
01-01-2010, 01:36 AM
http://img69.imageshack.us/img69/9335/nawawasarataaasiri.jpg

shammee
01-01-2010, 01:46 AM
ලැබුවාවූ මේ නව වසරේ සිංදු මහ ගෙදර අපේම දයාබර මිතුරු කැළට මෙන්ම එළකිරි සියළු සහෘදයන්ටත්,මගේ රටටත් යහපත, සුබසෙත සැළසේවා!

samantha57126
01-01-2010, 05:22 AM
Adin udau 2010 Wasara Ape Mahagedara Siyaluma Sahodara Sahodariyanta Wasanawantha Uth Nirogimath Uth Siyaluma Balaporoththu Ituwana Subama Suba Nawa Wasarak Wewa......!!!!!
http://i45.tinypic.com/2mpe5pu.jpg

NoWayOut
01-01-2010, 06:00 AM
Mahagedara Siyaluma Sahodara Sahodariyanta
Wasanawantha Nawa Wasarak Wewa!!!

ronsilva
01-01-2010, 06:37 AM
අද වගේ දවසක මෙසේ සිදුවිය‍:

1785 THE TIMES පුවත්පත පළවීම ඇරඹීම

1802 මෙරට මුහුදුබඩ පළාත් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට යටත් වී ක්‍රවුන් කොලනියක් බවට පත්වීම

1814 ලොව මෙට්‍රික් මිණුම් ඒකකය පිළිගැනීම

1832 කඩුගන්නාවේ කැප්ටන් ඩෝසන් කුලුන ඉදිකිරීම අවසන් වීම

1818 බ්‍රවුන් ආණ්ඩුකාරවරයා කැප්පෙටිපොල ප්‍රමුඛ ඌව කැරැල්ලේ නායකයන් රාජදෝහින් ලෙස නම් කොට ගැසට් නිවේදනය පළ කිරීම, මෙරට ප්‍රථම දුරකථන සේවය ගාල්ල කොළඹ අතර ඇරැඹීම

1859 ගම්පොල එල්ලෙන පාලම විවෘත කිරීම

1863 අමෙරිකානු ජනාධිපති එබ්‍රහම් ලින්කන් වහල් සේවය අහෝසි කිරීමේ EMSNICIPTION ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීම

1866 මෙරට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කිරීම මෙරට ප්‍රථම පොලිස් ස්ථානය වූ යාපනය පොලිස් ස්ථානය පිහිටුවීම

1867 මෙරට ප්‍රථම වේදිකා නාට්‍ය ලෙස මහනුවර සිංහල කතෝලික දහම් පාසලේ දරුවන් රඟ පෑ ජූලිස් නොහොත් ‘රන් මුද්ද’ නාට්‍ය වේදිකාගත වීම

1872 බ්‍රිතාන්‍යයන් මෙරට රුපියල් ශත භාවිතය ඇරැඹීම

1889 බ්‍රිතාන්‍යයන් සබරගමුව ලෙස පළාතක් වෙන් කිරීම

1890 ටී. බී. ජායා මහතා ගලගෙදරදී උපත ලැබීම (තුවාන් බුර්හානුද්දින්)


1899 එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ උපත

1901 ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික නිදහස් දිනය

1925 නෝර්වේ අගනුවර ලෙස ඔස්ලෝ නම් කිරීම

1927 පෞද්ගලික ගුවන් විදුලියක් වූ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලිය රජයට පවරාගෙන, බී.බී.සී. ගුවන් විදුලිය නිල වශයෙන් විකාශන කටයුතු ඇරැඹීම

1940 ප්‍රථම ලාංකික පුරා විද්‍යා කොමසාරිස් ලෙස සෙනරත් පරණවිතාන මහතා පත්කිරීම

1940 මුල්ඔය වතු වර්ජනය ඇරැඹීම

1951 එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත කොමිසම පිහිටුවීම

1960 අන්තර් ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාරය ඇරැඹීම

1960 සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම ඇරැඹීම

1926 එෆ්. ආර්. සේනානායක මහතාගේ අභාවය

1972 ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ලෙස නාමකරණය වීම

1987 බෲනයි රාජ්‍ය එංගලන්තයෙන් නිදහස ලැබීම

1935 යාපනය පුස්තකාලය වර්තමානයේ තිබෙන තැන ස්ථාපිත කිරීම

1863 නූතන ඔලිම්පික් උළලේ නිර්මාතෘ පියරේ දේ කුබර්ටින් පැරීසියේ දී උපත ලැබීම

1947 මෙරට සුළු නගර සභා ක්‍රමය ඇරැඹීම

1942 රටවල් 26 ක සහභාගිත්වයෙන් එ.ජා. ප්‍රකාශනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම

1959 විද්‍යෝදය සහ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන් විශ්වවිද්‍යාල තත්වයට උසස් කිරීම

1976 ලංකා තේ මණ්ඩලය පිහිටුවීම

1979 විශ්වවිද්‍යාල මණ්ඩල ක්‍රමය අහෝසි කර විශ්වවිද්‍යාලවලට ස්වාධීන තත්ත්වය ලබාදීම

1980 බුද්ධිමය දේපල පනත බලාත්මක වීම ඇරැඹීම

1986 බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ප්‍රජා අයිතිය යළි ප්‍රදානය කිරීම

1964 මෙරට රක්ෂණ ව්‍යාපාර ජනසතු කර, රක්ෂණ සංස්ථාව පිහිටුවීම

1972 සළුසල ආරම්භය

1975 එ.ජා. සංවිධානය මාර්තු 08 වන දින ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය
ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීම

1928 ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචිය ඇරැඹීම

1956 සුඩානය නිදහස් රාජ්‍යයක් වීම

1990 Mr Bean ටෙලිනාට්‍ය මාලාව ඇරැඹීම

1995 ලෝක වෙළෙඳ සංගමය (WTO) පිහිටුවීම

1999 යූරෝ මුදල් ඒකකය භාවිතය ඇරැඹීම

1872 මෙරට ප්‍රථම විකට පුවත්පත කවට කතිකයෝ පළවීම

1958 මෙරට බස් ජනසතුව සහ ලංගම ආරම්භ කිරීම

1909 රාජ්‍ය නිලධාරි යහසාධක සංගමය (G.E.O.) පිහිටුවීම

1993 චෙකොස්ලෝවෙකියාව දෙකඩ වී චෙක් සහ ස්ලොවෙක් ජනරජ බිහිවීම

1912 ක්වින් හෝ චින්ග් රාජ්‍ය පාලනයෙන් චීනය නිදහස්වීම

1833 රථ වාහන පාරේ වම් පසින් ගමන් කළ යුතු බවට නීතිය පනවන ලදි

1960 ලංකා ටයර් සංස්ථාව පිහිටුවීම

1921 ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව කොළඹ යුනිවර්සිටි කොලිජිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම

1980 සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ ව්‍යාපෘතිය ඇරැඹීම

1979 චීනයේ අන්තර් ජාල තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය (විශාලතම වෙබ් අඩවිය) ආරම්භ වීම

1976 ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පිහිටුවීම

1977 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 7 වන මහ ලේකම් ලෙස කොෆි අන්නන් පත්වීම

1801 ඉතාලි තාරකා විද්‍යාඥ ජී. ජියාසි අඟහරු හා බ්‍රහස්පති අතර පිහිටි සීරිස් නම් ක්ෂුද්‍ර ග්‍රහය හඳුනා ගැනීම

1984 මහවැලි සංවර්ධන මණ්ඩලය මහවැලි ඉංජිනේරු හා නිර්මාණ ඒජන්සිය ලෙස නම් කිරීම

1889 විදුලි පුටුවේ හිඳුවා මරණයට පත්කිරීම අමෙරිකාව නීතිගත කිරීම

2003 ජේ. ආර්. ජයවර්ධන රජය ස්ථාපිත කළ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අධිකාරිය රනිල් වික්‍රමසිංහ රජය අහෝසි කිරීම

1801 රථ වාහන පැදවීම පිළිබඳ නීති ප්‍රථම වරට මෙරට පුවත්පත්වල පළ කිරීම

1965 මෙරට ට්‍රොලි බස් සේවාව නතර කිරීම

1884 නීතිපති ධූරය පිහිටුවීම

1873 දේශ ගවේෂක ලිවින්ස්ටන් අභාවය

1930 සී. එල්. වික්‍රමසිංහ මහතා මෙරට ප්‍රථම ලාංකික දිසාපති ලෙස (රත්නපුරයට) පත්වීම.

mdee
01-01-2010, 07:03 AM
2010 වසර සැමට සුබ නව වසරක් වේවා!

ලෝවැසි සැමට සාමය, සතුට හා සෞභාග්‍යය ගෙනෙන, ලෙඩ රෝග වලින් තොර වූ වසරක් වේවා!

මහගෙදර සොයුර සොයුරියන්ට, එළකිරි ප්‍රජාවට සියලු පැතුමන් ඉටුවන විශේෂිත වසරකට පැතුම්!

mdee
01-01-2010, 07:19 AM
අද වගේ දවසක මෙසේ සිදුවිය‍:


සුබ නව වසරක්! වටිනා තොරතුරු සම්භාරයක් තෑගි අරන් මහගෙදරට ගොඩවෙලා තියෙන්නෙ, අගේය සොයුර.

rmsumedha
01-01-2010, 07:42 AM
premaye mandahasini - Karunarathna :lol: (http://www.sendspace.com/file/powph6)

thanks very much 4 this song:lol:

Madhubala
01-01-2010, 09:52 AM
ගී රස ඉතිරෙන, වාසනාවන්ත නව වසරක් වේවා!

:):):):):):):):):):):)

Ghost.Rider
01-01-2010, 10:34 AM
ලැබුවා වු 2010 වසර
මහගෙදර සිටින සියළු සාමාජික සමාජිකාවන්ට
2010 ජනවාරි සිට 2010 දෙසැම්බර් දක්වා
සතුටෙන් සෞභාග්‍යයෙන් පිරි
සුභනව වසරක් වේවා:)

Ghost.Rider
01-01-2010, 10:53 AM
දයාබර රොන් අයියේ...

සුබ උපන් දිනයක්... ඔබ අපට අප්‍රමාණ ආලෝකයක්.. එම ආලෝකය මෙන් සිය දහස් ගුණයකින් ඔබේ දිවිය ආලෝකමත් වේවා... ! සුවබර අනාගතයක් අයියේ...ප්‍රමාදවෙලා සුභ පැතුම් එක්කරන්නට වුයේන් කණගාටුවෙමි!.

ඒත් එහෙමකියලා බෑනේ.

සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා:)
රොන් අයියට.

NoWayOut
01-01-2010, 11:28 AM
Me sinduwa thiyana kenek denawada.....

Aetha (Etha) Epita Sanda Watakara Tharu Payanawa - Indrani Senarathna

E wagema ape soyuru soyuriyan hamoma wage meke liyanne sinhalen... ithin peli keepayakata wada sinhalen liyana eka, mata nam godak kaalaya yana wadak.... mama pawichchi karanne internet eke thiyana sinhala type karanna puluwan site ekak..

.. sinhala type karana eka meeta wada lesiyen karana kramayak thiyanawanam kiyala denawada..?

airbus342
01-01-2010, 11:59 AM
Labuwaa Wu Nawa Wasara Elakirima wewa

LDS
01-01-2010, 12:11 PM
මා ප්‍රිය මිතුරු සැමදෙනාටම සිත් සතන් නිවී සැනහෙන, මදුරවූ ස්වර රටාවක්සේ දෙසවන් පුබුදුවා කන්කළු වූ මදුර ස්වරයෙන් සිත් සතන් පහන්කරවන්නවූ තවත් වසරක ඇරඹුමක අභියස හදපිරි සුපැතුම් එක්කරන්නයි මේ වෑයම....

දසත විසිරුණු නෙක සිතුවිලි එක්තැන් කරවන්නාවූ මියැසි සුයාමයක් බඳුවූ සිOහල සුභාවිත සOගීතය බෙදා-හදාගැන්මට එක්තැන්වූ අප මිතුරු කැළ ගෙවුනු අතීතය සේම මතු අනාගතයටත් තව තවත් ගීත සමුච්චයක් අප අතරත්, නව පරපුරක් උදෙසාත් බෙදා හදා ගැන්මට වරම් ලැබේවා යයි මා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමි.


http://img190.imageshack.us/img190/8607/2010h.png

ඔබ සැමට ගීතවත් නව වසරක් වේවා...!

ස්තූතියි.

>>LDS<<

LDS
01-01-2010, 12:18 PM
හිතවත් රොන් අයියේ

ගී තොරතුරු ද ඇතුලුව නෙක අදහස් සහ අගනා දැනුම බෙදා-හදා ගන්නා ඔබගේ උපන්දිනයට මගේ හදපිරි සුපැතුම්...!

http://img16.imageshack.us/img16/9188/image004cd.jpg

ඔබට නිදුක් නිරෝගී අනාගතයකට ආසිරි වේවා....!

>>LDS<<

amila_90210
01-01-2010, 12:21 PM
sinhala jathiya-gsb rani
සිංහල ජාතිය-ජීඑස් බී(මුල් ගීතය)
(http://www.sendspace.com/file/y7c3gn)

තෑන්ක්ස් මේකට :D

arunajith
01-01-2010, 12:22 PM
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P

Labuwa wu Nawa Wasara
Saamaya Sathuta Piri
Suba Nawa Wasarak Wewa!!!!!

http://i40.tinypic.com/33w8u34.jpg

:cool::cool::cool::cool::cool: :cool::cool::cool::cool::cool:

nuwant
01-01-2010, 12:44 PM
2010 වසර සියල් සිරින් සපිරි සිරි සුභ නව වසරක් වේවා
http://www.elakiri.com/forum/attachment.php?attachmentid=12817&stc=1&d=1262329770

nuwant
01-01-2010, 12:53 PM
අ‍පේ මහගෙදර සෙනෙහෙබර ‍ලෙකු අයියා
දයාබර රොන් අයියාට සුභම සුභ උපන් දිනයකට ආසිරි

noone
01-01-2010, 12:58 PM
ඊයෙ මම හදිස්සියෙ නුවර ආවා.
අලුත් අවුරුද්දට සුබ පැතුවෙ නෑ කියල තරහ වෙන්න එපා.
දැන් තමයි ඉඩක් ලැබුනෙ.

සියලු දෙනාටම සුබ නව වසරක් වේවා

http://philawdelphia.files.wordpress.com/2008/12/happy_new_year_fireworks.jpg

TearDrop
01-01-2010, 01:14 PM
Aluth awrudde his athin mahagedarata enna bahane..Onna kiribath pingaanakuth aranma aawa...

http://img197.imageshack.us/img197/3192/wishes.jpg

"Sathuta Wilai Sapatha Malai ...
Neluwoth Mal Athin Ekai...
Pamaa Unoth Mala Parawei...
Irata Yatin Handata Yatin...
Kaalaya Pana Yanawa..

...Dewananda Waidyasekara - Sathuta Wilai... (http://www.sendspace.com/file/4cwuup)

(Geethaya labaa dun Pads aiyata bohoma sthuthi..)

Hamotama Suba Dawasak!...
Ithin hamoma sathutin Inna...Ada waagema Aluth Awrudde hama dinayakama sathutin inna...Indahita ena duk karadaraya madahathwa windhinna..Hamotama Theruwan saranai!

noone
01-01-2010, 01:27 PM
ඔන්න අලුත් අවුරුද්දෙ මගෙනුත් ගීතයක්.
නැති අය ගන්ට


Wewa Suba Nawa Wasarak - Noel Raaj (http://www.mediafire.com/?ohotmknrznh)

lasa.lasa
01-01-2010, 01:35 PM
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගායනා කරන මහමෙව්නාවට සිල් වැහි කියන ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද?

kkumara55
01-01-2010, 01:55 PM
MAHA GEDARA SIYALUMA DENAATA SUBA NAWA WASARAK WEWAA..

http://i50.tinypic.com/2hs44sw.jpg

Roshanmrt
01-01-2010, 02:10 PM
Happy .....
Happpppy......
Happpppppppppppy.........
New Year !!!!!!!!!!

sadissalk
01-01-2010, 03:58 PM
Me site eka download wenne neahene!
අපි ඉස්සරහට මිස පස්සට යන්ඩ දන්නේ නෑඅපට සමාවෙන්ඩ හාමු අපේ රිවස් එකක් නෑ...ඔය බෙන්ස් කාර් හනේ ඉතිං අපිට කොහින්දෑ
රෝහණ බැද්ගේ / බන්දුල විජේවීර
(Original)

Oya Bens Car
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera

http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/?tnmmxlzimnz)

sadissalk
01-01-2010, 04:03 PM
Karuna karala ma me sinduwa e-mail karawada? [email protected]

NoWayOut
01-01-2010, 04:25 PM
Karuna karala ma me sinduwa e-mail karawada? [email protected]

Mithrayaa.... mehi inna soyuru soyuriyan geetha bedahada ganne me theard eke... ithin paudgalikawa email kireemak mehi sidda wenne ne...

oya labaganna uthsaha karana geethaya DL karanna password ekak daala thiyenne. ithin kalayuthu de thamay, e geethaya labaadun sahodarayata/sahodariyata private massage (pm) ekak yawala, password (pw) eka illaganna eka...

ithin oya aluth kenek nisa.. oyage screen eke top left eke thiyana User CP kiyana option ekata gihin, private messages walin "send new message" kiyana eka select karala ninenet9 soyuraata pm ekak yawanna pw eka illala... ethakota eya oyata pw eka labaa dewi...

jana0525
01-01-2010, 04:34 PM
http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/14/71/16/400_F_14711689_HqMPChTluzjOJAsuZve8exZlTM0i0z08.jp g
WISHING U HAPPINESS, PROSPERITY AND GOOD TIMES TO LAST ALL YEAR!!

shani26
01-01-2010, 05:22 PM
Wishing you all a Very Happy and Prosperous New Year 2010.....

http://img192.imageshack.us/img192/6489/newyearcard2010.jpg

yasilady
01-01-2010, 06:24 PM
Belated Happy Birthday to you dear friend RONSILVA!
(I know you were 21 yesterday in precise)

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthdayline.gif

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthdaybanner.gif

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gif(සැ. යු.: ඇතමෙකුට ප්‍රශ්නයක් වු ඔබගේ නිසි වයස සදහන් කලාට මා සමග අමනාප නොවන්න!!):lol::rofl::lol:

ghnrodrigo
01-01-2010, 07:48 PM
“HAPPY NEW YEAR 2010”
http://f520.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f635261%5fADkwvs4AAM4LSz1qtQyeRhas bcw&pid=2&fid=Inbox&inline=1
“New hopes, new dreams,
new ventures, new accomplishments. ..
May the new beginnings,
Take you to new heights of success & wish that all your, wishes are fulfilled this year & always."
Wishing you a very Happy & Prosperous New Year........ . Gihan.

Mindada hee sara..
01-01-2010, 08:00 PM
" බුද්ධං සරණේ.. සිරස දරාගෙන.." (http://www.mediafire.com/?zlzjz2nj5n5)
නන්දා මාලිනී

Mindada hee sara..
01-01-2010, 08:10 PM
" කොන්ඩ කුරුල්ලට එන්න කියාපිය..." (http://www.mediafire.com/?jnz5wtxl2z2)
නන්දා මාලිනී

Mindada hee sara..
01-01-2010, 08:23 PM
" කූචිකුචයියෝ... කූචිකුචයියෝ..." (http://www.mediafire.com/?mgyvnzmhdkw)
නන්දා මාලිනී

kkumara55
01-01-2010, 08:46 PM
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගායනා කරන මහමෙව්නාවට සිල් වැහි කියන ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද?MAHA MEWUNAAWATA

KARUNARATHNA DIWULGANE


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nbkgnty3ydj)

Mindada hee sara..
01-01-2010, 09:03 PM
MAHA MEWUNAAWATA

KARUNARATHNA DIWULGANE


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nbkgnty3ydj)


කුමාර අයියේ...

අලුත් අවුරුද්දෙ හා හා පුරා කියලා ඔයා එකතු කරපු මේ සිංදුව අරගත්තා.. ජය වේවා..!

sandun thilaka
01-01-2010, 09:22 PM
Onchilla Thotili Koindo
Sujatha Aththanayake
http://i50.tinypic.com/11jbu5c.jpg (http://www.mediafire.com/?ojj4mzne2zx)

Sakinda
01-01-2010, 09:33 PM
SAMATA KIRI ITHIRENA SUBA NAWA WASARAK WEWA

thicps
01-01-2010, 09:40 PM
Onchilla Thotili Koindo
Sujatha Aththanayake
http://i50.tinypic.com/11jbu5c.jpg (http://www.mediafire.com/?ojj4mzne2zx)


elakiri thanks bro..macho man umbata rep + denna baluwa..bt man umbata meeta issella rep add korala....

pads
01-01-2010, 09:54 PM
ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වේවා


මෙ අව්රුදු කාලෙ සිනහවෙයන් රාලෙme awrudu kale - Lionel Ranwala (http://www.sendspace.com/file/i6n2vc)

shani26
01-01-2010, 11:43 PM
Edward Jayakodi

ganga thawama tharunai
http://www.mediafire.com/?qvde32dnyeo

hitha nohonda
http://www.mediafire.com/?z1jzzemvuk4

kalu gal mole
http://www.mediafire.com/?minzmdmybaz

obema dasunai
http://www.mediafire.com/?djydmm1emvz

rajjuruwo
http://www.mediafire.com/?zwylxemlojz

shani26
01-01-2010, 11:59 PM
Edward Jayakodi

rosa maleka
http://www.mediafire.com/?hgyywmwykd4

sakvithi wage
http://www.mediafire.com/?1jtzqhlzftm

sakwala etherata
http://www.mediafire.com/?j3wvi2kmnyy

samayata magak
http://www.mediafire.com/?nehdzd2z2dz

sasare
http://www.mediafire.com/?zqjuigmzzgz

sikuru tharuwa
http://www.mediafire.com/?z2jymu2ioyj

NoWayOut
01-02-2010, 03:01 AM
Hath Walalla Kanda Udin - Victor Rathnayake
Lyrics - Upali Dhanawalavithana Music - Victor Rathnayake
CD Quality 4.41MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?zqxqzwvuygm)

NoWayOut
01-02-2010, 03:05 AM
Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani
Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)

Janka23
01-02-2010, 03:07 AM
Sarath talks about Gota

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w5gRQvreqsc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w5gRQvreqsc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

who is the lier? :no::no::no:

Sarath talks about his retirements?

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3vjqK91SdqQ&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3vjqK91SdqQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Who is the lier? :lol::lol:

Sarath talks about Ranil and Mangala

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9OpoB99yqLY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9OpoB99yqLY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Who is the lier?:no::no:

NoWayOut
01-02-2010, 03:10 AM
Saada Thepul - Dayan Witharana & Nelu Adhikari
Lyrics - Yamuna Malini Perera Music - Rohana Weerasinghe
CD Quality 4.62MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?y2zvmojmcky)

sweet_boy
01-02-2010, 03:29 AM
Edward Jayakodi

ganga thawama tharunai
http://www.mediafire.com/?qvde32dnyeo

hitha nohonda
http://www.mediafire.com/?z1jzzemvuk4

kalu gal mole
http://www.mediafire.com/?minzmdmybaz

obema dasunai
http://www.mediafire.com/?djydmm1emvz

rajjuruwo
http://www.mediafire.com/?zwylxemlojz

tnx :D

samantha57126
01-02-2010, 05:54 AM
Edward Jayakodi

rosa maleka
http://www.mediafire.com/?hgyywmwykd4

sakvithi wage
http://www.mediafire.com/?1jtzqhlzftm

sakwala etherata
http://www.mediafire.com/?j3wvi2kmnyy

samayata magak
http://www.mediafire.com/?nehdzd2z2dz

sasare
http://www.mediafire.com/?zqjuigmzzgz

sikuru tharuwa
http://www.mediafire.com/?z2jymu2ioyj


Mama me getha tika gaththa. obata sthuthie.

samantha57126
01-02-2010, 05:56 AM
MAHA MEWUNAAWATA


KARUNARATHNA DIWULGANE

Mama me geethaya gaththa. Obata yahapathakma wewa!!!

samantha57126
01-02-2010, 05:59 AM
Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani

Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps

http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)


Thanks . Happy new year

samantha57126
01-02-2010, 06:07 AM
Sarath talks about Gota

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w5gRQvreqsc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w5gRQvreqsc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

who is the lier? :no::no::no:

Sarath talks about his retirements?

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3vjqK91SdqQ&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3vjqK91SdqQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Who is the lier? :lol::lol:

Sarath talks about Ranil and Mangala

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9OpoB99yqLY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9OpoB99yqLY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Who is the lier?:no::no:

Me OLD HITS THRED ekata mewa danne netuwa wena thread ekaka demmoth hodai needa. Methana inne ithamath pirisidu manasak thiyana ,Sangeethayata garu karana,ekineka athra samagiya samadanaya rekagath sahodara pirisak. Methanata deshapalanaya kiyana ganda gasana kunu godwal ekathu kireemen welaki hitiyoth hodai kiyala mage adahasa.

ronsilva
01-02-2010, 07:22 AM

sadissalk
01-02-2010, 09:23 AM
mediafire.com site cant be open. So please send me following songs to my e-mail: [email protected]

Thanks for you.

Pulligona -Bandula wijeweera
Punchikale api sindu kiyapu - Bandula wijeweera
Kawala vilnda jathi - Micheal Peiris
Mokatada Kasibage hoya thiya - Mohideen beg
Puruthugeesi karaya - Jothi
Nisasala Hadawatha sasalawa kelambe - Jothi.
Sakiya sagawwata rode kerakenawa - Rohana Beddage
Raththaran Helena - Rohana Beddage
Awile samada Itipandama - Aj kareem

ronsilva
01-02-2010, 09:25 AM
http://i47.tinypic.com/ofvu34.png

රොන් අයියා කියන චරිතය ගැන මම මෙතන පොතක් ලියන්නම්... එතරම් ඔබ අති විශිෂ්ඨයි.... ඔබ කල සේවය ඔබ දායද කල දේවල් අති මහත්.කෙනෙකු කොතරම් වහසි බස් දෙඩුවත් ඔබ අපට අභිමානයක්.හදවතින්ම ඔබට සුභ පතන SL OLD HIT සොයුරු සොයුරියන් කැළ...http://i48.tinypic.com/125oyds.png

සුභම සුභ උපන් දිනයක් වේවා රොන් අයියා... හැබෑට දැන් වයස කීයද...? :P


Congratulations! Bro RonSilva on reaching 4000 posts

මෙ සනිටුහන් කරන්නේ වචන වලින් පහැදිලි කරන්න ලෙහෙසි නැති බොහෝ වටිනා ඉතිරිපත් කිරිම් රාශියක් බෙදා දුන් සුවිශේෂ කාර්යයක එක් කඩඉමකි. ඒ ගමන තවත් ඉදිරියට පිය නගින්න ඔබට වාසනා වේවා සොයුර!

http://img85.imageshack.us/img85/4421/tt4720734fltt.gif

සුබම සුබ උපන්දිනයක් අය්ය..........


ඔබත් එක්ක කාලය ගතකල මේ කාලය තුල හදුනගත් ඔබෙ චරිතය සමාජයේ බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන්නෙ.ඔබ වෙනි පරාර්තකාමී අදහස් ඇති පුද්ගලයින් රටට පමණක් නෙවෙයි ලෝකයටම සම්පතක්......

ඇත්තටම ඔබ වෙනි මිනිස්කම හදුනන මිනිසෙක් මෙලොවට බිහිකරපු ඒ දෙමව් පියන්ට අනේකවාරයක් පින්.......

අය්ය ඔබට සියලු සිතුම් පැතුම් ඉටුවෙන සුබ අනාගතයක් සහ දීර්ගායුශ පතනව......

http://img22.imageshack.us/img22/4241/hbde.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/1703/coffee.jpg


සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටුවන සුභ අනාගතයකට ආසිරි...!RON SAHODARAYATA SUBHA UPANDINAYAKATA AASIRI PATHAMI.
EMENMA HETIN ARABENA 2010 WASARA NIROGI,SYALU PETUM ITUWENA NAWA WASARAK WEEWAI PATHAMI.

දයාබර රොන් අය්යන්ඩියේ.....
දහසක් සිත් තැවුල් එක පිට එක නැඟී එද්දි,හදවත අකුරු කරමින්,ළෙන්ගතුකමේ යදමින් වෙළා,සිහිලැල් ඔවදනින් අපට දිරිය දුන් මහ ගෙදර ලොකු අය්යේ ඔබට සුබ උපන් දිනයක් වේවා!
දගාසිරි වේවා! තෙරුවන් සරණයි!

:):yes::yes:
:shocked::shocked: apey Ron ayya thawa awuruddakin wayasata yanawada? api nam ithin thama wayasata yanna kittu karanawa vitharai..:lol: a Kohoma unath Ron ayya wagey kenek haduna ganna labeema gana.. ayyage manussa kam gana godak sathutu wenawa.. Ihtin ayyata Suba Upandinayak wagema Laba Nawa wasara Sarthak ekak wenna kiyala Parthana karanwa..Obata Dalada Samidu Phitiai!! Jesu Phitai!!:)

Gift eka kata denna thiyenne songs tikak samaga subapatum vitarai..Kawada hari Kohedi hari hambunoth api celebrate karamu!!

Indarani Perera
Adare Kiyanna (http://www.mediafire.com/?dzzbnmnwycm)
Amma (http://www.mediafire.com/?myo2vyyjizy)
Api Didulana (http://www.mediafire.com/?iztezmzz2go)
Athagili Bedune (http://www.mediafire.com/?wdmz4gfqy0z)
Darunuda Otharam (http://www.mediafire.com/?z5qkkgfnyzz)
Deege Adawage (http://www.mediafire.com/?2m2ofltuwqt)
Dilhani Duwani (http://www.mediafire.com/?xk2myomjwqj)
Eda Tharam (http://www.mediafire.com/?mgmbywugm3z)
Ekamath Eka (http://www.mediafire.com/?zmgzmzzddyd)
Ha ha Hore (http://www.mediafire.com/?zyqtl2ytknt)
Ira Mudune (http://www.mediafire.com/?wqyntizzmdj)
Irata Akikaru (http://www.mediafire.com/?4n4nudwzdnx)
Jedndi Pahata (http://www.mediafire.com/?odizqconz3z)
Kaudo Kaudo (http://www.mediafire.com/?jjmihnfmk12)
Kellan Mulawe (http://www.mediafire.com/?gozzfmynyma)
Mage Rata (http://www.mediafire.com/?ynmzkzk4n2e)
Napuru Kumarune (http://www.mediafire.com/?j5ddzntmyxf)
Nelli Kele (http://www.mediafire.com/?mztnrmj24y5)
Neth Uga (http://www.mediafire.com/?mjywizlmmm3)
Olinda Kele (http://www.mediafire.com/?miydu0z3zmy)
Puthek Duwek (http://www.mediafire.com/file/g2gljh1fzm2/Puthek-duwek.mp3)
Sathutu Sinha (http://www.mediafire.com/?y0mxoyn4q2j)
Sudu Asu Pita (http://www.mediafire.com/?qm1kmjqm1tz)
Thiline Lesin (http://www.mediafire.com/?nukqnazzzkj)
Wana Dew Liya (http://www.mediafire.com/?kj2z5uzzonl)
Wasanttaye (http://www.mediafire.com/?y2yzqxi2wxn)


Happy New Year 2010!! (http://www.mediafire.com/file/nlwtrmy22kw/Happy%20New%20Year%202010%21%21.exe)
2 ol of U!!! (http://www.mediafire.com/file/nlwtrmy22kw/Happy%20New%20Year%202010%21%21.exe)
http://img39.imageshack.us/img39/6640/newyear3005.gif
(http://www.mediafire.com/file/nlwtrmy22kw/Happy%20New%20Year%202010%21%21.exe)

(http://www.mediafire.com/?2m2ofltuwqt)


Happy B'Day Ron Ayya...

http://i30.tinypic.com/6fqnfo.jpg

Ae wagema Congratz for valuable 4000 posts.


අපේ ආදරණීය රොන් අයියට තෙරුවන් සරණින්
නිදුක් නිරෝගී සැපවත් ජීවිතයකට ආසිරි......


සුබ උපන් දිනයක් වේවා අයියේසම්මා සම්බුදු සරණයි ඔබ සැම නිදුක් නිරෝගී වේවා
සිරි දළදා සිරිමා බෝ සරණයි ඔබට දිගාසිරි වේවා

උදෑසනම තෙරුවන් ගුණ සිහිකර
මෙත් කරුණා මුදිතා ගුණ යෙන් පිරි
පහන් සිතින් අද දවස ගෙවන්නට සවිය ලැබේවා

යන එන ගමනේ තෙරුවන් සරණින්
දුක් පීඩා සිත් තැවුල් නොවේවා
පහන් සිතින් මෙහෙවරෙහි යෙදෙන්නට
සවිබල දිරිය ලැබේවා

උදෑසනම දෙගුරුන්ගෙන් සමුගෙන
ගුරු සෙවනට යන දූර දරුවන් හට
පහන් සිතින් සිත් සතර යෙදෙන්නට
සවිබල දිරිය ලැබේවා

සම්මා සම්බුදු සරණයි ඔබ සැම නිදුක් නිරෝගී වේවා
සිරි දළදා සිරිමා බෝ සරණයි ඔබට දිගාසිරි වේවා

http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?oefdazyjg5t)


සම්මා සම්බුදු සරණයි - රෝහණ බැද්දගේ
Samma Sambudu - Rohana Beddageසුභ උපන් දිනක් වේවා රොන් අයියා......!!


Ada Dina Upandinaya Samarana Ape Ron Ayyata Subama Suba Upandinak Wewa Kiyala Mulinma Prarthana Karanawa.....


http://i41.photobucket.com/albums/e267/coffee_lurve/12280.gif


Apita Mahamerak Watina Upades Labademin Ape Aya Yahamagata Ayya Ganna Uthsahaya Idiriyatath Digatama Karagena Yannath Ayyata Kisidu Apala Upadrawayak Nowennath Kiya Mama mage Muluhadinma Prarthana Karanawa Ayya.......
මේ ගීත ලබා දුන් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි.

ඒ වගේම, පමා වී හෝ, රොන් අය්යාට සුබ උපන්දිනයක් පතනවා.ප්‍රමාදවෙලා සුභ පැතුම් එක්කරන්නට වුයේන් කණගාටුවෙමි!.

ඒත් එහෙමකියලා බෑනේ.

සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා:)
රොන් අයියට.

හිතවත් රොන් අයියේ

ගී තොරතුරු ද ඇතුලුව නෙක අදහස් සහ අගනා දැනුම බෙදා-හදා ගන්නා ඔබගේ උපන්දිනයට මගේ හදපිරි සුපැතුම්...!

http://img16.imageshack.us/img16/9188/image004cd.jpg

ඔබට නිදුක් නිරෝගී අනාගතයකට ආසිරි වේවා....!

>>LDS<<

අ‍පේ මහගෙදර සෙනෙහෙබර ‍ලෙකු අයියා
දයාබර රොන් අයියාට සුභම සුභ උපන් දිනයකට ආසිරි

http://img268.imageshack.us/img268/6725/ronaiya.jpg

Samaa wenna Ron aiye..ada wada katayuthu adika wunu nisaa mahagedarata godawennata wiwekayak labune danui..

Ithin Obata niduk nirogee waasanaawantha upan dinayak samgin labannaa wuu Nawa wasara siyalu pathum ituwana suba nawa wasarak wewaa kiyaa pathanawaa..
Oba ek kala post 4000ha thulin mulumahath Elakiri samaajayata Dhaayaadha kala watinaakamin mila kala nohaki nena, guna, mini muthu walin opawath wana dahasak denaata ,oben methek itu wunu e uthum mehewara mathu chiraath kaalayak elesinma karagena yaamata siyalu shakthiya dairyaya labewaai pathami..Obata Theruwan saranai..!

Belated Happy Birthday to you dear friend RONSILVA!
(I know you were 21 yesterday in precise)

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthdayline.gif

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthdaybanner.gif

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gifhttp://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/birthday2.gif(සැ. යු.: ඇතමෙකුට ප්‍රශ්නයක් වු ඔබගේ නිසි වයස සදහන් කලාට මා සමග අමනාප නොවන්න!!):lol::rofl::lol:මගේ උපන්දිනේදී මගේ ජීවිතයට යහපතක්ම පතා මුළු හදින් සුබ පැතූ මහගෙදර මගේ දයාබර සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබ සැම සමඟ මට මෙහි ඉන්න අවසර තියෙන තාක් කල් හදවතින්ම බැඳී රැඳී සිටිමි...සේවයට ඇප කැප වෙමි......

සුබ පැතූ හා නොපැතූ හැම කෙනෙකුටම මගේ ආදර ස්තුතිය හා සහෝදර ආචාරය!!

yasilady සහ coolnishan සහෝදරවරු මගේ වයස ගැන විපරම් කොට තිබුනා වගේ මතකයි..

කොහොම වුනත් yasilady සහෝදරයා ඒකට නිවැරදි පිලිතුර ඔහු විසින්ම සැමගේ දැනගැන්ම සඳහා පල කර තිබුනා..

මෙහිදී විශේෂ ස්තුතිය "කූල් මල්ලියාට" ලස්සන පසුබිම් රූප දෙකකින් යුතුව මගේ උපන්දිනය හා posts 4000 ගැන මහගෙදර සැමව දැනුවත් කරන්න පෙරමුන ගත්තට........

lasa.lasa
01-02-2010, 10:40 AM
" බුද්ධං සරණේ.. සිරස දරාගෙන.."
(http://www.mediafire.com/?zlzjz2nj5n5)
නන්දා මාලිනී


" කූචිකුචයියෝ... කූචිකුචයියෝ..."
(http://www.mediafire.com/?mgyvnzmhdkw)
නන්දා මාලිනී
Mama me geetha dekath gannawa. Thanks...........!

lasa.lasa
01-02-2010, 10:43 AM
MAHA MEWUNAAWATA

KARUNARATHNA DIWULGANE


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nbkgnty3ydj)
ම‍ට මෙය පොහොය දිනයේදී ඇසුනු ගීතයක්...
ඔබට බොහොම ස්තූතීයි!

yasas bandara
01-02-2010, 12:46 PM
Please Help me....

I'm looking for the Following Songs of Charitha Priyadarshani,

1. Koopi Mal Sina...

2. Seenuwa Wadina Thura....

Can anyone please upload these if available?:)

Thanks in advance.

mdee
01-02-2010, 01:45 PM
:):yes::yes:
Indarani Perera

Adare Kiyanna (http://www.mediafire.com/?dzzbnmnwycm)
Amma (http://www.mediafire.com/?myo2vyyjizy)
Api Didulana (http://www.mediafire.com/?iztezmzz2go)
Athagili Bedune (http://www.mediafire.com/?wdmz4gfqy0z)
Darunuda Otharam (http://www.mediafire.com/?z5qkkgfnyzz)
Deege Adawage (http://www.mediafire.com/?2m2ofltuwqt)
Dilhani Duwani (http://www.mediafire.com/?xk2myomjwqj)
Eda Tharam (http://www.mediafire.com/?mgmbywugm3z)
Ekamath Eka (http://www.mediafire.com/?zmgzmzzddyd)
Ha ha Hore (http://www.mediafire.com/?zyqtl2ytknt)
Ira Mudune (http://www.mediafire.com/?wqyntizzmdj)
Irata Akikaru (http://www.mediafire.com/?4n4nudwzdnx)
Jedndi Pahata (http://www.mediafire.com/?odizqconz3z)
Kaudo Kaudo (http://www.mediafire.com/?jjmihnfmk12)
Kellan Mulawe (http://www.mediafire.com/?gozzfmynyma)
Mage Rata (http://www.mediafire.com/?ynmzkzk4n2e)
Napuru Kumarune (http://www.mediafire.com/?j5ddzntmyxf)
Nelli Kele (http://www.mediafire.com/?mztnrmj24y5)
Neth Uga (http://www.mediafire.com/?mjywizlmmm3)
Olinda Kele (http://www.mediafire.com/?miydu0z3zmy)
Puthek Duwek (http://www.mediafire.com/file/g2gljh1fzm2/Puthek-duwek.mp3)
Sathutu Sinha (http://www.mediafire.com/?y0mxoyn4q2j)
Sudu Asu Pita (http://www.mediafire.com/?qm1kmjqm1tz)
Thiline Lesin (http://www.mediafire.com/?nukqnazzzkj)
Wana Dew Liya (http://www.mediafire.com/?kj2z5uzzonl)
Wasanttaye (http://www.mediafire.com/?y2yzqxi2wxn)

Min sindu keepayak maat gatta, obata bohoma stuthi

kkumara55
01-02-2010, 01:51 PM
Please Help me....

I'm looking for the Following Songs of Charitha Priyadarshani,

1. Koopi Mal Sina...

2. Seenuwa Wadina Thura....

Can anyone please upload these if available?:)

Thanks in advance.Seenuwa Wadina Thuraa
Charitha Priyadarshani

http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)

samantha57126
01-02-2010, 02:07 PM
Seenuwa Wadina Thuraa

Charitha Priyadarshani

Mamath me geethaya gaththa. Thanks.

thilzz
01-02-2010, 02:13 PM
Seenuwa Wadina Thuraa
Charitha Priyadarshanihttp://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)


me geethaya mamath gannawa, godak sthuthi

aravinda1991
01-02-2010, 02:41 PM
PAALU SUSAANE - H.R.JOHIPALA

http://www.mediafire.com/?4iy4nhwkgai


thanks lot bro

AL1717
01-02-2010, 02:57 PM
Hath Walalla Kanda Udin - Victor Rathnayake
Lyrics - Upali Dhanawalavithana Music - Victor Rathnayake
CD Quality 4.41MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?zqxqzwvuygm)

Saada Thepul - Dayan Witharana & Nelu Adhikari
Lyrics - Yamuna Malini Perera Music - Rohana Weerasinghe
CD Quality 4.62MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?y2zvmojmcky)

Thanks ME Songs Tika MAmath Gattha Machan

AL1717
01-02-2010, 03:00 PM
Please Help me....

I'm looking for the Following Songs of Charitha Priyadarshani,

1. Koopi Mal Sina...[B]Can anyone please upload these if available?:)

Thanks in advance.
[SIZE="6"]
[COLOR="Sienna"]© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™
© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)

drcurry1406
01-02-2010, 04:14 PM
mata me song eka denna puluwanda please kawru hari :) :)

Subani Harshani - Oba Gana Mathakaya :) ;)
thanks ahh ;)

Suba Aluth Awruddak :)
Budusaranai
Randheera :love:

kkumara55
01-02-2010, 04:47 PM
© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™
© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)
thanks malliyaa geethayata..........

AL1717
01-02-2010, 04:55 PM
thanks malliyaa geethayata..........

Ela Ela Aiya

kkumara55
01-02-2010, 05:25 PM
MEEDUM WALAAWAN ( HINDI )

SUJATHA ATHTHANAYAKA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?z0juimgxztl)

serandib_y2k
01-02-2010, 05:34 PM
Ela Ela Aiya

¢¢¢¢ සුභ සන්ධ‍යාවක් වේවා!!! ¢¢¢¢

shammee
01-02-2010, 06:01 PM
PAALU SUSAANE - H.R.JOHIPALA

http://www.mediafire.com/?4iy4nhwkgai

ජෝතිගේ නිතර නෑසෙන හොයන්න අමාරු රටක් වටින ගීත ගනනාවක් අපට යළි දායාද කල kkumara55අය්යට මුළු හිතින්ම ස්තුතියි,තෙරුවන් සරණයි!
(මාසෙකට විතර පස්සෙ අද ගීත කීපයක් අරන් ඇහුවා-ඉතා අනර්ඝයි)

ireshad
01-02-2010, 06:08 PM
yaluwane oyala laga kasun kalharage PAVEE ENNA song 1 ane plz shair karanawada loku udawwak..........:):)

serandib_y2k
01-02-2010, 06:15 PM
yaluwane oyala laga kasun kalharage PAVEE ENNA song 1 ane plz shair karanawada loku udawwak..........:):)

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Dennam!

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg

AL1717
01-02-2010, 06:16 PM
¢¢¢¢ සුභ සන්ධ‍යාවක් වේවා!!! ¢¢¢¢

එසේම වේවා..!!

Chrisanthie
01-02-2010, 06:20 PM
Me OLD HITS THRED ekata mewa danne netuwa wena thread ekaka demmoth hodai needa. Methana inne ithamath pirisidu manasak thiyana ,Sangeethayata garu karana,ekineka athra samagiya samadanaya rekagath sahodara pirisak. Methanata deshapalanaya kiyana ganda gasana kunu godwal ekathu kireemen welaki hitiyoth hodai kiyala mage adahasa.


Samantha, just ignore this idiot. I kindly request all SL OLD HITS friends not to respond to posts which are not relevant to this thread.

serandib_y2k
01-02-2010, 06:24 PM
එසේම වේවා..!!

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Oba Thumaawa dakka kal... aththatama me tike tikak
busy wuna... ape shammela noone la coolnishan la sandunla
ron ayyala saha nokee siyalu dena ge wisthara danagannath
aasai.. kohomada :lol:

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg

ireshad
01-02-2010, 06:30 PM
http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Dennam!

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Ane thank u.......:):)

serandib_y2k
01-02-2010, 06:30 PM
yaluwane oyala laga kasun kalharage PAVEE ENNA song 1 ane plz shair karanawada loku udawwak..........:):)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.pngPawela Yanna - Kasun Kalharahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.png
http://i947.photobucket.com/albums/ad311/puisyg_album/DOWNLOAD-1.png (http://www.sendspace.com/file/81hctf)
Add REP++ if you like This Song

ireshad
01-02-2010, 06:32 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.pngPawela Yanna - Kasun Kalharahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.png
http://i947.photobucket.com/albums/ad311/puisyg_album/DOWNLOAD-1.png (http://www.sendspace.com/file/81hctf)
Add REP++ if you like This Song


Ane thank u sooo much yaluwa......:):)

AL1717
01-02-2010, 06:42 PM
http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Oba Thumaawa dakka kal... aththatama me tike tikak
busy wuna... ape shammela noone la coolnishan la sandunla
ron ayyala saha nokee siyalu dena ge wisthara danagannath
aasai.. kohomada :lol:

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg


Aulak Ne Machan Hodin Innawa...

serandib_y2k
01-02-2010, 06:50 PM
Aulak Ne Machan Hodin Innawa...

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Bohoma hondai e wage aaranchiyak labichcha eka
pilibandawa kese wethath me tike lankawe deshapalana
karaliya EK ekata thadabala widiyata bahala... home page
eke threads thiyenawa PAYA gaanak kiyawena...
Ithin sathutui kiyanna mama nam me thread ekedi oya
kunuharapa maathrukaawa genne nae... eth mage SIGIYa dakala mata katha hadannanam epa yaluwane..:lol::lol: mang
Kamathi DESHAPALANA NYAYAK tiyena kenek nisai mang
ethumage pics dagena inne..!!

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg

Chrisanthie
01-02-2010, 06:52 PM
yaluwane oyala laga kasun kalharage PAVEE ENNA song 1 ane plz shair karanawada loku udawwak..........:):)

There is a separate thread for kasun's songs. Log here & request for the song.

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=108087&goto=newpost

kkumara55
01-02-2010, 07:33 PM
MA WAAGE
ISURU JAYARATHNA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?0newd2indgr)

shani26
01-02-2010, 07:56 PM
MA WAAGE
ISURU JAYARATHNA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?0newd2indgr)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.pngPawela Yanna - Kasun Kalharahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.png
http://i947.photobucket.com/albums/ad311/puisyg_album/DOWNLOAD-1.png (http://www.sendspace.com/file/81hctf)
Add REP++ if you like This Song


MEEDUM WALAAWAN ( HINDI )

SUJATHA ATHTHANAYAKA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?z0juimgxztl)


mama me sindu gaththa..godak isthuthii :)

ronsilva
01-02-2010, 08:21 PM
http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg
Bohoma hondai e wage aaranchiyak labichcha eka
pilibandawa kese wethath me tike lankawe deshapalana
karaliya EK ekata thadabala widiyata bahala... home page
eke threads thiyenawa PAYA gaanak kiyawena...
Ithin sathutui kiyanna mama nam me thread ekedi oya
kunuharapa maathrukaawa genne nae... eth mage SIGIYa dakala mata katha hadannanam epa yaluwane..:lol::lol: mang
Kamathi DESHAPALANA NYAYAK tiyena kenek nisai mang
ethumage pics dagena inne..!!

http://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpghttp://i47.tinypic.com/ehdkdy.jpg


ithin malli kohomada sapa duk..api nam okkoma hondin innawa. mallith hondin neda??

api hamotama deshapalanayak thiyenawa. deshapalanaya nathiwa apita husma ihala pahala helannawath ayithiyak nathi widihata ape jeevitha ewata balen bandila ehemath nathnam bandogena..

namuth me wage samakami kurulu ranak se inna me mahagedara thula ape deshapalana mathawada api thulama thabaganimin ewa pradarshanaya nokireema thama itha wadagath..ekane danata methana surakila thiyenne..

eyin mama adahas karanne naha deshapalanaya katha nokala yuthui ho ayin kala yuthu deyak kiyala.

eya nisi thana (ita adala forum eke) nisi witadee sanwadayata ha katha bahata ekkala yuthu ha bandun viya yuthu visayak ha mathrukawak..

mallige athin ehema deyak kohethma methanata wela nathi hinda malli a gana hithanna epa..

mallita jaya!!.

Mindada hee sara..
01-02-2010, 08:25 PM
Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani
Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)

Hath Walalla Kanda Udin - Victor Rathnayake
Lyrics - Upali Dhanawalavithana Music - Victor Rathnayake
CD Quality 4.41MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?zqxqzwvuygm)

එලියට යා ගන්න බැරිව වලි කන සොයුර..

ඔබ එකතු කර තිබූ මේ ගීත දෙක ගත්තා...

Mindada hee sara..
01-02-2010, 08:30 PM
Seenuwa Wadina Thuraa
Charitha Priyadarshani

http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)

MA WAAGE
ISURU JAYARATHNA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?0newd2indgr)


කුමාර අයියේ.. මම මේ ගීත දෙක අරගත්තා.. ඔයාට බොහෝම ස්තූතියි...

drcurry1406
01-02-2010, 09:25 PM
mata me song eka denna puluwanda please kawru hari :) :)

Subani Harshani - Oba Gana Mathakaya :) ;)
thanks ahh ;)

Suba Aluth Awruddak :)
Budusaranai
Randheera :love:

NoWayOut
01-02-2010, 09:45 PM
එලියට යා ගන්න බැරිව වලි කන සොයුර..

ඔබ එකතු කර තිබූ මේ ගීත දෙක ගත්තා...


:lol::lol::lol::) Hee sarayak wadiy kiyala bayay.

nuwanoo7
01-02-2010, 09:48 PM
1) අන්න බලන් බෙර හඩින් උදම් වි.....
2) ශ්‍රි සම්බුද්ද රාජා වදිම්.......
3) මනරන්ජන දර්ශනිය ලoකා...

me sindu thuna hoyala dennakoooo plzzzzz..... loku hadissiyak.....

Mindada hee sara..
01-02-2010, 09:58 PM
:lol::lol::lol::) Hee sarayak wadiy kiyala bayay.

නරක් වෙලා තියෙයි වැදුනොත්... විදින්නද එකක්...:lol::lol:

Kan Kuna
01-02-2010, 10:06 PM
Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani
Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)

මම මේක ගන්නවා මිත්‍රයා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. හී සැරයෙන් බේරිලා එලියට එන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා පතනවා.

kkumara55
01-02-2010, 10:31 PM
1) අන්න බලන් බෙර හඩින් උදම් වි.....
2) ශ්‍රි සම්බුද්ද රාජා වදිම්.......
3) මනරන්ජන දර්ශනිය ලoකා...

me sindu thuna hoyala dennakoooo plzzzzz..... loku hadissiyak.....
ANNA BALAN BERA HADIN
EDWARD JAYAKODI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?w2mahbtyzdz)

yasas bandara
01-02-2010, 10:33 PM
Seenuwa Wadina Thuraa
Charitha Priyadarshani

http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)Mama me sinduwa gaththa. Thak you very much!
Loku Udawwak....:)

nuwanoo7
01-02-2010, 10:34 PM
ANNA BALAN BERA HADIN
EDWARD JAYAKODI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?w2mahbtyzdz)


thankssssssssss machannnnnnnnnn..... :)

yasas bandara
01-02-2010, 10:35 PM
© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™
© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)Mama Me Sinduwa Gaththa.... Thank you very much for your help!
Loku Udawwak...:)

shani26
01-02-2010, 11:21 PM
mata me sinduwa thiyanawanam dennawada please :)
Kumarasiri Pathirana ge "kiyane kelesada oba mata akamathinam"

sandun thilaka
01-02-2010, 11:31 PM
mata me sinduwa thiyanawanam dennawada please :)
Kumarasiri Pathirana ge "kiyane kelesada oba mata akamathinam"


Kiyanne Kelesada
Kumarasiri Pathirana
http://i46.tinypic.com/2me73vm.png (http://www.mediafire.com/?o20mdc4wgvk)

neonad
01-02-2010, 11:32 PM
M.S.Fernando ge songs thiyenawa nam one...............
1. Menike mama aye gedara enawa
2. Mal yahanawaki loke
3. Memlowa nindedi ma dutu
4. Samahara tharuna tharuniyanta rewatila
5. obage hada magemai
6. me irida giya irida wage nowanna
7. oba dakina dakina denetha mahada
8. para pura mal helenawa edapu cheeththen
9. Simon Aiyai

Please machan upload these!!! Thanx!! :D

shani26
01-02-2010, 11:35 PM
Kiyanne Kelesada
Kumarasiri Pathirana
http://i46.tinypic.com/2me73vm.png (http://www.mediafire.com/?o20mdc4wgvk)


godak isthuthi sandun :D

neonad
01-02-2010, 11:40 PM
M.S.Fernando ge songs thiyenawa nam one...............
1. Menike mama aye gedara enawa
2. Mal yahanawaki loke
3. Memlowa nindedi ma dutu
4. Samahara tharuna tharuniyanta rewatila
5. obage hada magemai
6. me irida giya irida wage nowanna
7. oba dakina dakina denetha mahada
8. para pura mal helenawa edapu cheeththen
9. Simon Aiyai

Please machan upload these!!! Thanx!! :D

sandun thilaka
01-03-2010, 01:21 AM
M.S.Fernando ge songs thiyenawa nam one...............
1. Menike mama aye gedara enawa
2. Mal yahanawaki loke
3. Memlowa nindedi ma dutu
4. Samahara tharuna tharuniyanta rewatila
5. obage hada magemai
6. me irida giya irida wage nowanna
7. oba dakina dakina denetha mahada
8. para pura mal helenawa edapu cheeththen
9. Simon Aiyai

Please machan upload these!!! Thanx!! :D
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=6045377 :rolleyes:

NoWayOut
01-03-2010, 01:58 AM
නරක් වෙලා තියෙයි වැදුනොත්... විදින්නද එකක්...:lol::lol:

මම මේක ගන්නවා මිත්‍රයා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. හී සැරයෙන් බේරිලා එලියට එන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා පතනවා.

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=282922
Me ape Meeeharaka sohoyura liyala thiyana kaviyak...... mata hithuna meka methanata galapenawa kiyala.... gihin balannako... :lol::lol:

anthima padhayata mama godak kamathiy :lol::rofl:

** Awasarayak nathuwa uputa gaththata Meeeharaka sahodaraya kulappu weyda manda...

ronsilva
01-03-2010, 02:04 AM
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=282922
Me ape Meeeharaka sohoyura liyala thiyana kaviyak...... mata hithuna meka methanata galapenawa kiyala.... gihin balannako... :lol::lol:

anthima padhayata mama godak kamathiy :lol::rofl:

** Awasarayak nathuwa uputa gaththata Meeeharaka sahodaraya kulappu weyda manda...

lassana nirmaanaya..sthuthi nowayout sahodarayata methana eka pala kalata. meeharaka malliya sathutu wei dakkoth.

jana0525
01-03-2010, 02:05 AM
Ane kawru hari mata puluwan nam Sathish Perera ge Kandulu Walin Pem Hasun Liyannata song eka denawada plsssssssssssssssssss.. Thank u so much...l

NoWayOut
01-03-2010, 02:06 AM
1) අන්න බලන් බෙර හඩින් උදම් වි.....2) ශ්‍රි සම්බුද්ද රාජා වදිම්.......
3) මනරන්ජන දර්ශනිය ලoකා...


me sindu thuna hoyala dennakoooo plzzzzz..... loku hadissiyak.....Originally Posted by BLACKLIST_MEMBER http://www.elakiri.com/forum/images/bluesaint/buttons/viewpost.gif (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=6272275#post6272275)
http://www.mediafire.com/?5l1mltw0wne
Manaranjana Darshaneeya Lanka - Latha walpola
Credits yanna one uploader ta ;)


Meke Original post eka daala thiyenne kauda danne ne...

TearDrop
01-03-2010, 02:25 AM
1) අන්න බලන් බෙර හඩින් උදම් වි.....

2) ශ්‍රි සම්බුද්ද රාජා වදිම්.......
3) මනරන්ජන දර්ශනිය ලoකා...


me sindu thuna hoyala dennakoooo plzzzzz..... loku hadissiyak.....


...Sujatha Attanayaka - Sri Sambuddha Raja Wandhim... (http://www.sendspace.com/file/bdtg22)

meka mamath gaththe mahagedarain..originally upload keruwe kawda kiyanna danne naha..Kawru unath ,e sahodarayaata ho sahodareeta yahapathakma wenna oni..

TearDrop
01-03-2010, 02:30 AM
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=282922
Me ape Meeeharaka sohoyura liyala thiyana kaviyak...... mata hithuna meka methanata galapenawa kiyala.... gihin balannako... :lol::lol:

anthima padhayata mama godak kamathiy :lol::rofl:

** Awasarayak nathuwa uputa gaththata Meeeharaka sahodaraya kulappu weyda manda...

:lol::lol::lol::lol:
Bohoma apooru galapeema..

TearDrop
01-03-2010, 03:16 AM
...Nuwan Gunawardena & Shanika Wanigasekara - Surangana Siththam... (http://www.sendspace.com/file/6540li)


me geethaya Kabhi Khushi Kabhie Gham kiyana hindi film eke ena pahatha geethaye sinhala pariwarthana geethaya..
Nathi aya aran ahannako..mata nam hithenawa lassani kiyala..

...Sonu Nigam and Alka Yagnik - Suraj Hua Maddham... (http://www.sendspace.com/file/6pszyt)


ithin hithuna hindi geethayath daanna me ekkama..

NoWayOut
01-03-2010, 03:22 AM
Tharu Arundathi - W.D. Amaradeva
Medium Quality 6.1MB 128kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?2nynnen3yoz)

Me Geethaye Music/Lyrics karala thiyana aya dannawa nam post karanawada please....

NoWayOut
01-03-2010, 03:34 AM
...Nuwan Gunawardena & Shanika Wanigasekara - Surangana Siththam... (http://www.sendspace.com/file/6540li)


me geethaya Kabhi Khushi Kabhie Gham kiyana hindi film eke ena pahatha geethaye sinhala pariwarthana geethaya..
Nathi aya aran ahannako..mata nam hithenawa lassani kiyala..

...Sonu Nigam and Alka Yagnik - Suraj Hua Maddham... (http://www.sendspace.com/file/6pszyt)


ithin hithuna hindi geethayath daanna me ekkama..

Me geetha dekama mama gaththa.... Shah Rukh Khan warak sammuka Saakachchawakadee kiwwa, Suraj Hua Maddam kiyanne, yawwanayange pem geethayak nowey.. parinatha yuwalakage pem geethayak kiyala... mehi violinayen mawana naada maalawa samaga ithama hangeembarawa gayena me geeyata chithrapataye rupa ramu musu unaama wishishta nirmanayak bihiwenawa...

me geethaya apa samaga beda gaththata obata sthuthiy soyuriya....

ronsilva
01-03-2010, 03:52 AM
Ane kawru hari mata puluwan nam Sathish Perera ge Kandulu Walin Pem Hasun Liyannata song eka denawada plsssssssssssssssssss.. Thank u so much...l


මම මීට පෙර එච්චර සින්දු නම් දීලා නෑ..මොකද මගේ ලඟ නැති හින්දා..නමුත් මේ ගීතය මගෙ ලඟ තිබුන නිසාත් තව කෙනෙක් ඇවිත් මේක ලබා දෙන්න කල් ගත වෙන නිසාත් මං හිතුවා මෙලෙස ලබා දෙන්න..

බලන්නකෝ ඕක නේද ඔබ ඉල්ලපු ගීතය: (මුර පද දමා නැත)

සතිස් පෙරේරා ගයන"කඳුළු වලින්"


http://www.sendspace.com/file/fsmhl1

TearDrop
01-03-2010, 04:00 AM
sinhala jathiya-gsb rani (http://www.sendspace.com/file/y7c3gn)


සිංහල ජාතිය-ජීඑස් බී(මුල් ගීතය)
(http://www.sendspace.com/file/y7c3gn)

තේ පැන් දින දින වැඩි වැඩියේ...
බීමෙන් සිරුරට සැප වැඩිවේ...
සීනිද කිරි මුසු කර නිසිසේ...
සාදාගෙන පදමට රස තේ....

තේ පැන් දින දින-රුක්මනී දේවී(මුල් ගීතය) (http://www.sendspace.com/file/wtyh3i)
the pen dina dina-rukmani
(http://www.sendspace.com/file/wtyh3i)අපේ ආදරණීය රොන් අයියට තෙරුවන් සරණින්


නිදුක් නිරෝගී සැපවත් ජීවිතයකට ආසිරි......


සුබ උපන් දිනයක් වේවා අයියේ
http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?oefdazyjg5t)


සම්මා සම්බුදු සරණයි - රෝහණ බැද්දගේ
Samma Sambudu - Rohana BeddageRoo rase Adina Lese : Susil Premarathna/Latha Walpola
රූ රැසේ අදිනා ලෙසේ (http://www.mediafire.com/?hzchmnyzbzw)
nuwant & sandunthilaka (http://www.dudesintheir.elakiri.com/forum/member.php?u=217985)


රූ රැසේ අඳිනා ලෙසේ අත් ලෙලදිදී විදුලිය පබා
රන් රසේ එක්වන ලෙසේ වෙණ නාද නූපා තබ තබා
කම්පසේ දෙන සැර ලෙසේ දෙස බල බලා නෙතඟින් සබා
මං කෙසේ පවසමි එසේ වර සුර ළදුන් දුන් රඟ සොබා


සිල්ගත් දෝතට පියුම් පිපෙනවා - එඩ්වඩ් ජයකොඩි (http://www.mediafire.com/?wycyjez2gmk)

Mekath Milton Perera Kiyana Lassana Geethayaka Original Version Ekak Kamathi Aya Gannako......


කදුළු අතරට සිනා රැළි වෙමි
විඩාවට සෙවනක් වෙමී
ජීවිතේ පොත පුරා ලියවෙමී
ආදරේ කවියක් වෙමී.....
Kandulu Atharata Sina Rali Wemi (Original)- Milton Perera (http://www.mediafire.com/?tdjq1myzjkd)


Enjoy...............

:)No Passwords:)

Mekath Lathawalpola Mahathmiya Ha Dharmadasa Walpola Mahathmaya Kiyana Lassana Geethayaka Original Version Ekak Kamathi Aya Gannako......


අහසේ සද සේ සදේ ලප ලෙසේ
ආලය බැන්ද සදා නොනැසේ
මදුර ලොව පෙම් රැජිණ මම නම්
කිරුල ඔබද මගේ සිරසේ....(http://www.mediafire.com/?fmezrfgl2gw)Ahase Sada Se Sade Lapa Lese (Original) - Latha Walpola & Dharmadasa Walpola (http://www.mediafire.com/?y203ozmzyon)


Enjoy...............

:)No Passwords:)

Mekath Lathawalpola Mahathmiya Kiyana Lassana Daru Nalawili Geethayaka Original Version Ekak Kamathi Aya Gannako......
(http://www.mediafire.com/?fmezrfgl2gw)Doy Doy Doy Doyya Putha (Original) - Latha Walpola (http://www.mediafire.com/?dwyae4nhjhm)


Enjoy...............

:)No Passwords:)http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.pngPawela Yanna - Kasun Kalharahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/P_music.png/45px-P_music.png


http://i947.photobucket.com/albums/ad311/puisyg_album/DOWNLOAD-1.png (http://www.sendspace.com/file/81hctf)
Add REP++ if you like This Song
Seenuwa Wadina Thuraa


Charitha Priyadarshani


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)
© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™

© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)

MEEDUM WALAAWAN ( HINDI )

SUJATHA ATHTHANAYAKA
http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?z0juimgxztl)

Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani

Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)
" බුද්ධං සරණේ.. සිරස දරාගෙන.." (http://www.mediafire.com/?zlzjz2nj5n5)


නන්දා මාලිනීMe gee labaa dun siyalu sahodara sahodariyanta siyalu yahapatha udaa wennaya kiyala eka hithin hithaagena,
Me suwanda mal gonnama ,mamath mahaa bakthiyakin mage mal wattiyata nelaa gaththa ...

Hamotama suwadaai dawsak!

jhmtissera
01-03-2010, 06:14 AM
neela nayane pta tawara song 1 kage gawa hari tiyanawa nam denawada?

noone
01-03-2010, 09:00 AM
Ane kawru hari mata puluwan nam Sathish Perera ge Kandulu Walin Pem Hasun Liyannata song eka denawada plsssssssssssssssssss.. Thank u so much...l


Inna Sinduwa Dennam.

noone
01-03-2010, 09:08 AM
lassana nirmaanaya..sthuthi nowayout sahodarayata methana eka pala kalata. meeharaka malliya sathutu wei dakkoth.Pem Hasun -Sathish Perera (http://www.mediafire.com/?moruwznimdj)

jana0525
01-03-2010, 09:15 AM
මම මීට පෙර එච්චර සින්දු නම් දීලා නෑ..මොකද මගේ ලඟ නැති හින්දා..නමුත් මේ ගීතය මගෙ ලඟ තිබුන නිසාත් තව කෙනෙක් ඇවිත් මේක ලබා දෙන්න කල් ගත වෙන නිසාත් මං හිතුවා මෙලෙස ලබා දෙන්න..

බලන්නකෝ ඕක නේද ඔබ ඉල්ලපු ගීතය: (මුර පද දමා නැත)

සතිස් පෙරේරා ගයන"කඳුළු වලින්"


http://www.sendspace.com/file/fsmhl1


අයියට ගොඩාක් ස්තූතියි.. මම ඊයේ සතිශ් අයියා එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියා. එතකොට තමයි මම මේ සින්දුව අහුවේ.. හරිම ලස්සන සින්දුවක්..

jana0525
01-03-2010, 09:17 AM
Pem Hasun -Sathish Perera
(http://www.mediafire.com/?moruwznimdj)

Obata godak thank u NOONE.. Harima lassana song ekak..

AL1717
01-03-2010, 09:25 AM
neela nayane pta tawara song 1 kage gawa hari tiyanawa nam denawada?

Neela Nayane Pata Athaga - Unknown Artist

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.sendspace.com/file/ympkjn)
original UL By thilan##

ronsilva
01-03-2010, 09:38 AM
අයියට ගොඩාක් ස්තූතියි.. මම ඊයේ සතිශ් අයියා එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියා. එතකොට තමයි මම මේ සින්දුව අහුවේ.. හරිම ලස්සන සින්දුවක්..

ඔව් නංගී... සතිස්ගේ කට හඩ මේ විරහ ගිතයට ගොඩක් සාධාරණයක් ඉටු කරලා තියෙනවා..

arunajith
01-03-2010, 09:43 AM
QUOTE=nwnbs;6236567]මේ ලිපිය 27 ඉරිදා දිවයින පත්තරේ තිබුනෙ. හිතුන ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න... කියවපු නැති අය හිටියොත් කියවල බලන්න... (http://www.divaina.com/2009/12/27/cineart08.html)

රෝහණ බැද්දගේ නිර්මාණ සහ අපගේ අනන්‍යතාවය

http://www.divaina.com/2009/12/27/rohana.jpgසිංහල සංගීතයක්‌ නිර්මාණය කිරීම මුල්කර ගෙන ඇති වූ මතවාදී ගැටුම පසුගිය දශක කීපය තුළම මෙහි පැවැති සැටි අපි දුටිමු. ඒ මත ගැටුම තවම අවසන් වී නොමැත. අපට අනන්‍ය වූ සංගීතයක්‌ බිහිකර ගත හැක්‌කේ කෙසේද යන්න මේ ගැටුමට මුල් වූ ප්‍රස්‌තුතය වෙයි......................................... .....පුල්ලිගොනා ගෙට පැනලා
රෝහණ බැද්ගේ / බන්දුල විජේවීර
(Original)

Pulli gona Geta Penala
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera

http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/?g4dyzyw322l)

[/QUOTE]

අපි ඉස්සරහට මිස පස්සට යන්ඩ දන්නේ නෑ
අපට සමාවෙන්ඩ හාමු අපේ රිවස් එකක් නෑ...


ඔය බෙන්ස් කාර් හනේ ඉතිං අපිට කොහින්දෑ
රෝහණ බැද්ගේ / බන්දුල විජේවීර
(Original)

Oya Bens Car
Rohana Beddage & Bandula Wijeweera

http://img257.imageshack.us/img257/8785/ninenet9.jpg (http://www.mediafire.com/?tnmmxlzimnz):lol::lol:
Thanks Machan Sindu dekata..
:lol::lol:

arunajith
01-03-2010, 09:45 AM
සුභ නව වසරක් වේවා!

http://i612.photobucket.com/albums/tt209/msparrie/new%20year/Animation18.gif
http://i916.photobucket.com/albums/ad5/S1r_M4x1muS/newyear2010.gif

:shocked::shocked::shocked:
Kaaalekin Neda...
Suba Nawa Wasarak Wewaaa , Machan...
:lol::lol::lol:

arunajith
01-03-2010, 09:59 AM
Seenuwa Wadina Thuraa
Charitha Priyadarshani


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nnyvymwm2mm)

:lol::lol::lol::lol:
Thanks You Kumara,
Aluth Awrudde mama gaththa mulma sinduwa...
:lol::lol::lol::lol:

kkumara55
01-03-2010, 10:39 AM
DUSHKARA UUDE NEHE ME LOKE

H.R.JOTHIPALA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?vy2j5zuzjwd)

Mindada hee sara..
01-03-2010, 11:15 AM
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=282922
Me ape Meeeharaka sohoyura liyala thiyana kaviyak...... mata hithuna meka methanata galapenawa kiyala.... gihin balannako... :lol::lol:

anthima padhayata mama godak kamathiy :lol::rofl:

** Awasarayak nathuwa uputa gaththata Meeeharaka sahodaraya kulappu weyda manda...

ලස්සන නිර්මාණයක් සහෝ.. ඔයාට ගොඩක් ස්තූතියි...

noone
01-03-2010, 11:44 AM
හමුවුනාම දැනෙන සුවය වෙන්වෙනකොට නෑ
ඒ දුක පාලුව තනිකම මැකීයන්නෙ නෑ
හදවතින්ම බැඳිලා සිටියත් අප සැනසිලා
වෙන්වෙන මොහොතේ දුකින් බලන්නෙපා
මට ඔයාව දාල යන්න බෑ

සෑහෙන කාලයක් තිස්සෙ හොයපු සින්දුවක්
කීප සැරයක්ම රික්වෙස්ට් කලා
අද තමයි හම්බවුනේ, නැති අය අරගෙන අහල බලන්න.

[COLOR="Red"]Hamuwunama Denena Suwaya - Chandana Liyanarachchi (http://www.mediafire.com/?qtztyizzkwn)

somadantha
01-03-2010, 11:47 AM
MACHAN ME SINDUWA THIYANAWA NAM DENNA KO.... AUDIO EKA NAM WADATH HODAI...
http://www.youtube.com/watch?v=z1iKwFVhdeQ

kkumara55
01-03-2010, 12:15 PM
MACHAN ME SINDUWA THIYANAWA NAM DENNA KO.... AUDIO EKA NAM WADATH HODAI...
http://www.youtube.com/watch?v=z1iKwFVhdeQDENNAM

AL1717
01-03-2010, 12:24 PM
DUSHKARA UUDE NEHE ME LOKE

H.R.JOTHIPALA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?vy2j5zuzjwd)


Thanks mamath Gattha

kkumara55
01-03-2010, 12:25 PM
MACHAN ME SINDUWA THIYANAWA NAM DENNA KO.... AUDIO EKA NAM WADATH HODAI...
http://www.youtube.com/watch?v=z1iKwFVhdeQSIYAK SIYAWARAK

KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?dy1doyehm2g)

Mindada hee sara..
01-03-2010, 12:32 PM
යාලුවනේ...

පොඩි කවි නිර්මාණයක් කලා.. ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි...

"බැටන් පොල්ල..." (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=6276787#post6276787)

serandib_y2k
01-03-2010, 12:43 PM
SIYAK SIYAWARAK

KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?dy1doyehm2g)Oba thuma pramada wuna nisa mam daaanna yanakotamai oba thuma damme... THNX FOR DA POST!! ela!!

nirooprishi
01-03-2010, 12:59 PM
Obe pem wadan na song eka aai danna puluwanda?

kkumara55
01-03-2010, 01:00 PM
Oba thuma pramada wuna nisa mam daaanna yanakotamai oba thuma damme... THNX FOR DA POST!! ela!!NET EKA PODDAK SLOW BRO.......ELA ELA THANKS

ninenet9
01-03-2010, 01:03 PM
සල් මල් ගහේ රන් ගිරා ජෝඩුවයි
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

Sla Mal Gahe Ran Gira Joduwai
Clearance Wijewardana

මේ සිංදුවේ CD Quality එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න...

(මේ සිංදුව කැලැරන්ස් මහතාගේ වෙනස් ආකාරයක ගායනයක් තියෙන තබ්ලා සංගීතය සහිත ගීතයක්...)

noone
01-03-2010, 01:06 PM
DUSHKARA UUDE NEHE ME LOKE

H.R.JOTHIPALA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?vy2j5zuzjwd)


SIYAK SIYAWARAK

KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?dy1doyehm2g)


Mamath me sindu deka gannawa.
Thanku Kumara aiyata

AL1717
01-03-2010, 01:35 PM
© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jmiz1ojmmjj)
අ.ද.ඇ

AL1717
01-03-2010, 01:40 PM
Obe pem wadan na song eka aai danna puluwanda?

© Obe Pem Wadan Na - H.R.Jothipala™
© ඔබේ පෙම් වදන් නැ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™


http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?vzeiwdgldmz)

PM For PassWord

ninenet9
01-03-2010, 01:47 PM
© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jmiz1ojmmjj)
අ.ද.ඇ


බොහෝම ස්තුතියි මචං.
අලුත් අවුරුද්දේ අවුරුදු තැග්ගක් වගේ ලස්සනම වටිනා සිංදුවක්

Mindada hee sara..
01-03-2010, 01:57 PM
© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jmiz1ojmmjj)
අ.ද.ඇ


මම මේ සින්දුව අරගත්තා මචන්.. එලකිරි...

AL1717
01-03-2010, 02:06 PM
බොහෝම ස්තුතියි මචං.
අලුත් අවුරුද්දේ අවුරුදු තැග්ගක් වගේ ලස්සනම වටිනා සිංදුවක්

මම මේ සින්දුව අරගත්තා මචන්.. එලකිරි...

නියමයි එළ එළ.......!!

ninenet9
01-03-2010, 02:09 PM
© Obe Pem Wadan Na - H.R.Jothipala™
© ඔබේ පෙම් වදන් නැ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™


http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?vzeiwdgldmz)

PM For PassWord

Thanx Machan Ela

AL1717
01-03-2010, 02:11 PM
Thanx Machan Ela

Ela Ela machan

samantha57126
01-03-2010, 03:45 PM
SIYAK SIYAWARAK


KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI
Mamath me song eka gaththa. Thanks.

samantha57126
01-03-2010, 03:54 PM
සල් මල් ගහේ රන් ගිරා ජෝඩුවයි

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

Sla Mal Gahe Ran Gira Joduwai
Clearance Wijewardana

මේ සිංදුවේ CD Quality එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න...

(මේ සිංදුව කැලැරන්ස් මහතාගේ වෙනස් ආකාරයක ගායනයක් තියෙන තබ්ලා සංගීතය සහිත ගීතයක්...)


http://www.mediafire.com/?znz40zznutu (http://www.mediafire.com/?znz40zznutu)

TearDrop
01-03-2010, 03:59 PM
...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/8ppih8)
(Nawa Sangeethaya)


Dhotha Puraa Muthu Maala Lathaa...
Deasa Puraa Manamaala Kathaa...
Eatha Hime Sudu Sela Othaa...
Nalawena Kusume Naarilathaa...


...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/mzn9gp)
(Parani Sangeethaya)

Enjoy!

TearDrop
01-03-2010, 04:04 PM
http://www.mediafire.com/?znz40zznutu (http://www.mediafire.com/?znz40zznutu)

Onna Ninenet9 malliyaatath kalinma mama gaththa.. godaak sthuthi aiyandiye..

samantha57126
01-03-2010, 04:05 PM
...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/8ppih8)


Dhotha Puraa Muthu Maala Lathaa...
Deasa Puraa Manamaala Kathaa...
Eatha Hime Sudu Sela Othaa...
Nalawena Kusume Naarilathaa...


Enjoy!

Mama me geethaya gaththa. Soyuriya obata sthuthie.

samantha57126
01-03-2010, 04:14 PM
DUSHKARA UUDE NEHE ME LOKE


H.R.JOTHIPALA


ANNA BALAN BERA HADIN

EDWARD JAYAKODI


Mama me geetha 2 gaththa. Obata sthuthie.

kkumara55
01-03-2010, 04:20 PM
Dhotha Puraa Muthu Maala Lathaa...
Deasa Puraa Manamaala Kathaa...
Eatha Hime Sudu Sela Othaa...
Nalawena Kusume Naarilathaa...


...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/mzn9gp)
(Parani Sangeethaya)

Enjoy!THANKS NANGIYE MAMA ILLAPU GEETHAYA LABAA DUNNAATA..............

samantha57126
01-03-2010, 04:43 PM
Mediafire eke podi awulak wage.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

samantha57126
01-03-2010, 05:06 PM
[QUOTE=AL1717;6277500]

© Obe Pem Wadan Na - H.R.Jothipala™
© ඔබේ පෙම් වදන් නැ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල

&

© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™(http://www.mediafire.com/?vzeiwdgldmz)
Me geetha 2 mama gaththa. Obata sthuthie.

samantha57126
01-03-2010, 05:10 PM
DUSHKARA UUDE NEHE ME LOKE


H.R.JOTHIPALA
&

ANNA BALAN BERA HADIN

EDWARD JAYAKODI

Me geetha 2th mama gaththa. Thanks

samantha57126
01-03-2010, 05:16 PM
Werala Peena Mane - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?zaudm2ygyot (http://www.mediafire.com/?zaudm2ygyot)

samantha57126
01-03-2010, 05:19 PM
Deasa Eyagea - Clarence

http://www.mediafire.com/?m0wzzjzy00k (http://www.mediafire.com/?m0wzzjzy00k)

shammee
01-03-2010, 05:20 PM
© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™
මමත් ගත්තා මේ ලස්සන ගීතය.අවුරුදු තෑග්ගට බොහොම ස්තුතියි නලින්!+

samantha57126
01-03-2010, 05:23 PM
Mawatha paluwe - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?m4nmzqzybfj

samantha57126
01-03-2010, 05:27 PM
Nura Desee - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn (http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn)

yasilady
01-03-2010, 05:30 PM
Thank you very much for these rare songs!!


http://www.mediafire.com/?znz40zznutu (http://www.mediafire.com/?znz40zznutu)

Werala Peena Mane - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?zaudm2ygyot (http://www.mediafire.com/?zaudm2ygyot)

Deasa Eyagea - Clarence

http://www.mediafire.com/?m0wzzjzy00k (http://www.mediafire.com/?m0wzzjzy00k)

Mawatha paluwe - Clarence Wijewardhana
http://www.mediafire.com/?m4nmzqzybfjNura Desee -Clarence Wijewardhana
http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn (http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn)

AL1717
01-03-2010, 05:36 PM
© Sasare Pipase - H.R.Jothipala™
©සසරේ පිපාසේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™
මමත් ගත්තා මේ ලස්සන ගීතය.අවුරුදු තෑග්ගට බොහොම ස්තුතියි නලින්!+


ස්තුතියි ෂම්මි..!!

samantha57126
01-03-2010, 05:36 PM
Dannawada Oba -Clarence Wijewardane

http://www.mediafire.com/?ywyfyiu5yom (http://www.mediafire.com/?ywyfyiu5yom)

samantha57126
01-03-2010, 05:40 PM
Ayye mage loku - Clarence & Mariazelle

http://www.mediafire.com/?vdzxnwyyoth (http://www.mediafire.com/?vdzxnwyyoth)

samantha57126
01-03-2010, 05:50 PM
Gei Dorakoda Padipela - Clarence wijewardena
http://www.mediafire.com/?hlnwymitdvz (http://www.mediafire.com/?hlnwymitdvz)

kkumara55
01-03-2010, 06:16 PM
PREMAYA PUDA DEE

RAJIKA PRASADANI - CHAMARA WEERASINGHE


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.sendspace.com/file/i676kn)

kkumara55
01-03-2010, 06:52 PM
"MALIN MALE RON GANNA BAMBARU BAMANNA - Milton Mallawarachchi" ME SONG EKA TIYENA KENEK DENNAKOOOO.........MALIN MALE RON GANNA
RANIL MALLAWARACHCHI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.sendspace.com/file/ach231)

Deelaka
01-03-2010, 06:54 PM
නිලෙ දිලි අම්බරයේ - නිරෝශා පෙරේරා

http://i350.photobucket.com/albums/q403/imal_d/downloadButton.png

(http://www.mediafire.com/download.php?mgdvzt0yy3d)

TearDrop
01-03-2010, 07:31 PM
Kawruhari sahodarayek ho sahodariyak langa me geethaya thiyenawada kiyala hemin balanna please...

Mahada Wiley Kumudu Pipe..
Sanda Kiranin Obe Nethe..
Sanda Kiranin Obe Nethe..
Dinisuru Naga Ena Mohothe ..
Muwa Piyum Pipe..

Edward Jayakodi ekkan Chandrani Gunawardena thamai me geethaya gayaanaa karanna...
Bohoma sthuthi..

http://www.infolanka.com/miyuru_gee/yy/y504.ram

AL1717
01-03-2010, 07:39 PM
MALIN MALE RON GANNA
RANIL MALLAWARACHCHI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.sendspace.com/file/ach231)ඉඩක් නොමැති - සුනිල් එදිරිසිංහ (ගෙදර බලා ටෙලිනාට්යයෙන්)

http://i350.photobucket.com/albums/q403/imal_d/downloadButton.png

(http://www.mediafire.com/download.php?mgdvzt0yy3d)

Thanks Me Songs Dekata Mamath Gattha

shani26
01-03-2010, 07:59 PM
mamath godak hoyapu sinduwak meka.harima sathutak athi una meka dakkama. oyata godak isthuthi apith ekka share karata :D:D

හමුවුනාම දැනෙන සුවය වෙන්වෙනකොට නෑ
ඒ දුක පාලුව තනිකම මැකීයන්නෙ නෑ
හදවතින්ම බැඳිලා සිටියත් අප සැනසිලා
වෙන්වෙන මොහොතේ දුකින් බලන්නෙපා
මට ඔයාව දාල යන්න බෑ

සෑහෙන කාලයක් තිස්සෙ හොයපු සින්දුවක්
කීප සැරයක්ම රික්වෙස්ට් කලා
අද තමයි හම්බවුනේ, නැති අය අරගෙන අහල බලන්න.

[COLOR="Red"]Hamuwunama Denena Suwaya - Chandana Liyanarachchi (http://www.mediafire.com/?qtztyizzkwn)

shani26
01-03-2010, 08:10 PM
man me sindu tikath gannawa godak isthuthi :):)

SIYAK SIYAWARAK

KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?dy1doyehm2g)


Pem Hasun -Sathish Perera (http://www.mediafire.com/?moruwznimdj)

AL1717
01-03-2010, 08:27 PM
ඉඩක් නොමැති - සුනිල් එදිරිසිංහ (ගෙදර බලා ටෙලිනාට්යයෙන්)

http://i350.photobucket.com/albums/q403/imal_d/downloadButton.png

(http://www.mediafire.com/download.php?mgdvzt0yy3d)

Machan ME Ke Thiyenne Neela Nela Amber Kiyana Hindi Song Ekata Karapu Sihinhalen Girl KEnek Ne Kiyanne...
Poddak Balanna

Chrisanthie
01-03-2010, 08:35 PM
Jothipalage mae sindu 2k thiyenawanam karuna karala laba denna .

Daetha daethin muda ( ayubovan thushara )
Ape' jeewitha mae maha sagare' ( duet with Milton Perera )

Bohoma sthuthi

TearDrop
01-03-2010, 08:55 PM
Mage thawath geetha illeem dekak thiyenawa soyuru soyuriyane...

1)H.R Jothipala mahathmayaage me geethaya ...

Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...


2) Lakshman Wijesekara ekkan Nirmalaa Ranathunga gaayanaa karana me geethaya..

Thisara Kadelle Nuraa Ladelle ..
Hinahemu Apa dedenaa..

Hemin balala thiyenam karunaawen labaa dennako..Homotama bohoma sthuthi..

AL1717
01-03-2010, 09:00 PM
Jothipalage mae sindu 2k thiyenawanam karuna karala laba denna .

Daetha daethin muda ( ayubovan thushara )
Ape' jeewitha mae maha sagare' ( duet with Milton Perera )

Bohoma sthuthi

Ape jeewitha me Song Eka Kalin Nineth9 Dila Thiyanawa Eya Awama SongEka Dai
Anik Song Eka Nam Magawath Ne Wage (Hodata Ahala Thiyana Song Ekak.. )

AL1717
01-03-2010, 09:01 PM
Mage thawath geetha illeem dekak thiyenawa soyuru soyuriyane...

1)H.R Jothipala mahathmayaage me geethaya ...

Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...


[/COLOR]

Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye Kiyana Eka Dennam..

kkumara55
01-03-2010, 09:06 PM
Jothipalage mae sindu 2k thiyenawanam karuna karala laba denna .

Daetha daethin muda ( ayubovan thushara )
Ape' jeewitha mae maha sagare' ( duet with Milton Perera )

Bohoma sthuthiAPE JEEVITHA ME MAHA SAAGARE

H.R.JOTHIPALA - J.A.MILTON PERERA
(NEW VIRSION)


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?zfy2d2tzdol)


KAAGE LANGA HARI ORGINAL VERSION THIYE NAM DAANNA....

lasa.lasa
01-03-2010, 09:06 PM
MA WAAGE
ISURU JAYARATHNA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?0newd2indgr)...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/8ppih8)
(Nawa Sangeethaya)


Dhotha Puraa Muthu Maala Lathaa...
Deasa Puraa Manamaala Kathaa...
Eatha Hime Sudu Sela Othaa...
Nalawena Kusume Naarilathaa...


...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/mzn9gp)
(Parani Sangeethaya)

Enjoy!

Thanks...............

Mama me geetha gannawa.

kkumara55
01-03-2010, 09:08 PM
Mage thawath geetha illeem dekak thiyenawa soyuru soyuriyane...
2) Lakshman Wijesekara ekkan Nirmalaa Ranathunga gaayanaa karana me geethaya..

Thisara Kadelle Nuraa Ladelle ..
Hinahemu Apa dedenaa..

Hemin balala thiyenam karunaawen labaa dennako..Homotama bohoma sthuthi..DENNAM

TearDrop
01-03-2010, 09:12 PM
Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye Kiyana Eka Dennam..

DENNAM

:):):):):):):):):):)

AL1717
01-03-2010, 09:16 PM
Mage thawath geetha illeem dekak thiyenawa soyuru soyuriyane...

1)H.R Jothipala mahathmayaage me geethaya ...
[/COLOR]

Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...

© Obey Magey Sihine - H.R.Jothipala™
© ඔ‍බේයි මගේයි සිහිනේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?o45znzmlzzn)

අ.ද.ඇ

kkumara55
01-03-2010, 09:18 PM
Mage thawath geetha illeem dekak thiyenawa soyuru soyuriyane...


2) Lakshman Wijesekara ekkan Nirmalaa Ranathunga gaayanaa karana me geethaya..

Thisara Kadelle Nuraa Ladelle ..
Hinahemu Apa dedenaa..

Hemin balala thiyenam karunaawen labaa dennako..Homotama bohoma sthuthi..Thisara Kadelle Nuraa Ladelle

Lakshman Wijesekara - Nirmalaa Ranathunga


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?g0hztjzhnn0)

Deelaka
01-03-2010, 09:22 PM
Machan ME Ke Thiyenne Neela Nela Amber Kiyana Hindi Song Ekata Karapu Sihinhalen Girl KEnek Ne Kiyanne...
Poddak Balanna

Thanks Machan ...
mediafire pissu kelinawa ban...:growl:

lasa.lasa
01-03-2010, 09:25 PM
සඳ වලාකුලෙන් නිති - විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව

මේ ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද?

kkumara55
01-03-2010, 09:28 PM
සඳ වලාකුලෙන් නිති - විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව

මේ ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද?


DENNAM

kkumara55
01-03-2010, 09:34 PM
සඳ වලාකුලෙන් නිති - විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව

මේ ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද?
SANDU WALAAKULEN

VIJAYA BANDARA WELITHUDUWA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nrjwmjegkvl)

TearDrop
01-03-2010, 09:39 PM
Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...

© Obey Magey Sihine - H.R.Jothipala™
© ඔ‍බේයි මගේයි සිහිනේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?o45znzmlzzn)


අ.ද.ඇ


Harima anargai malliye..mama me geethaya bohoma sathutin gaththa..

Jothipala mahathmaya kohe hityath obata aashirwaada karanwaa noanumaanai malliye...Oba karana kiyana hama katayuththakma saarthakawenna oni..Bohoma sthuthi..

AL1717
01-03-2010, 09:42 PM
Harima anargai malliye..mama me geethaya bohoma sathutin gaththa..

Jothipala mahathmaya kohe hityath obata aashirwaada karanwaa noanumaanai malliye...Oba karana kiyana hama katayuththakma saarthakawenna oni..Bohoma sthuthi..

ස්තුතියි අක්කා...!!

TearDrop
01-03-2010, 09:43 PM
Thisara Kadelle Nuraa LadelleLakshman Wijesekara - Nirmalaa Ranathunga


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?g0hztjzhnn0)


Harima sathutin geethaya gaththaa aiye..Obata aneka waarayak sthuthi.. me kala upakaaraya kisidaa amathaka karanne naha...

Obage jeevithaya sathutin sanasillen pirewaa kiyaa pathanawaa...

kkumara55
01-03-2010, 09:47 PM
Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...

© Obey Magey Sihine - H.R.Jothipala™
© ඔ‍බේයි මගේයි සිහිනේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?o45znzmlzzn)

අ.ද.ඇGODAK PIN MALLIYAATA MAMATH ME GEETHAYA GATHTHA.....

AL1717
01-03-2010, 09:48 PM
GODAK PIN MALLIYAATA MAMATH ME GEETHAYA GATHTHA.....

Elakiri Aiya...

somadantha
01-03-2010, 10:06 PM
SIYAK SIYAWARAK

KELUM WIJESOORIYA - NIROSHA VIRAJANI


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?dy1doyehm2g)


yaluwa GODAAK ISATHU-THIE KARAPU UADAWWATA....

chriela
01-03-2010, 10:07 PM
අදත් ආවා යාලුවන්ට කියලා උදව්වක් ඉල්ල ගන්න......මට ග්‍රෙශන් ආනන්ද කියන රනින් මාල.........කියන සින්දුව කා ලග හරි තියෙනවානම් තරහා ගන්නෙ නැතුව හිමිහිට දෙන්න පුළුවන්ද????:):):)

somadantha
01-03-2010, 10:11 PM
Obei Magei Sihine..Ekawaniya Mihiriye..
Sithuwe Pathuwe..Eka deya mai..
Dedenaama Eka wage...

© Obey Magey Sihine - H.R.Jothipala™
© ඔ‍බේයි මගේයි සිහිනේ - එච්.ආර්.ජෝතිපාල™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?o45znzmlzzn)

අ.ද.ඇ

MEKA DOWNLOAD KARANNA GIYAMA PASSWORD EKAK ILLANAWA BAN MOKADA KARANNE EKATA???

AL1717
01-03-2010, 10:12 PM
අදත් ආවා යාලුවන්ට කියලා උදව්වක් ඉල්ල ගන්න......මට ග්‍රෙශන් ආනන්ද කියන රනින් මාල.........කියන සින්දුව කා ලග හරි තියෙනවානම් තරහා ගන්නෙ නැතුව හිමිහිට දෙන්න පුළුවන්ද????:):):)

දෙන්නම් මචං

AL1717
01-03-2010, 10:20 PM
අදත් ආවා යාලුවන්ට කියලා උදව්වක් ඉල්ල ගන්න......මට ග්‍රෙශන් ආනන්ද කියන රනින් මාල.........කියන සින්දුව කා ලග හරි තියෙනවානම් තරහා ගන්නෙ නැතුව හිමිහිට දෙන්න පුළුවන්ද????:):):)

© Ranin Maala - Greshan Ananda™
© රනින් මාල - ග්‍රේෂන් ආනන්ද™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jgjd4izmwmj)

AL1717
01-03-2010, 10:21 PM
MEKA DOWNLOAD KARANNA GIYAMA PASSWORD EKAK ILLANAWA BAN MOKADA KARANNE EKATA???

UL Karapu Kenata PM Karanna. :P

chriela
01-03-2010, 10:53 PM
© Ranin Maala - Greshan Ananda™
© රනින් මාල - ග්‍රේෂන් ආනන්ද™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jgjd4izmwmj)


Thanks machan......:cool::cool::cool:

shani26
01-03-2010, 11:15 PM
Ahaka Balaganna - Janaka Wickramasinghe


http://img30.imageshack.us/img30/6079/downloadicon.png (http://www.mediafire.com/?imdhjdn15mz)

migaramk
01-03-2010, 11:15 PM
hi hallo....
Iám migaramk...
how r u guys and girls...

somadantha
01-04-2010, 01:20 AM
MACHAN MATA LOKUUUUUUUUUU UDAWWAK ONA Bachee Susan (Hindi Old HitS)
ALBUM EKA MATA HOYALA DENNA KO KOHOMA HARI........
ANE MACHAN LA MEKA NODAKKA WAGE INNA EPA......... KOHOMA HARI MATA UDAWWAK KARANNA FIT EKE............. Bachee Susan GE ALUTH tHALE KIYANA ALBUM EKA MAGE GAWA THIYANAWA....... MATA ANITH EKA KOHOMA HARI HOYALA DENNA KO.... UBALA KYANAWA NE ONA SINDUWAK ILLANNA UBALA GAWA THIYANAWA KIYALA...... MAMA UDAWWAK HATIYATA ILLANE.... PULUWAN KENEK INNAWANAM MATA ME ALBUM EKA LABA DENNAAAAAAAAAA.... JAYA WEWA............

ronsilva
01-04-2010, 01:22 AM
හන්තානේ කතාව..අහස් ගව්ව.. බමරු ඇවිත්.. අපේක්ෂා.. පරිත්‍යාගය... පූජා..

මා ඉහතින් දැක්වූයේ සිංහල සිනමා වංශ කථාවේ රන් අකුරින් මග සලකුනු තැබූ සිනමා පට කීපයක්....

ඒ හැම සිනමා පටයකම විවිධ ඒත් ප්‍රබල භූමිකාවන් රඟමින් ඔහුටම ආවේනික තරුන ජවය ඉහ වහා යන රංඟ පෞරුෂයක් අපේ සිංහල සිනමාවට දායාද කල නමින් ආදරේට අපි කවුරුත් "කලං" අය්යා කියල කියපු අමරසිරි කලංසූරිය නම් රංඟවේදියාගේ ජීවිතයෙන් බිඳක් ගැනයි මේ කථා බහ...

මුලින්ම සිංහල සිනමාවට "ඩෙනිම" හා "ඩෙනිම් ජැකට්" එක හඳුන්වා දුන් නළුවා කීවොත් මා වඩා නිවැරදියි.....

ඔහු අපේ සිංහල සිනමාවේ සිටි එකම මානව හිතවාදියා විජය කුමාරණතුංඟගේ සමීපතම ගජයෙක්..

කලංගේ ජීවිතයෙන් අපිට ගත හැකි හා උගත හැකි දෑ බොහෝයි..

මෙතැනින් කියවා බලන්නකෝ...

http://www.silumina.lk/2010/01/03/_art.asp?fn=av1001034

Kan Kuna
01-04-2010, 01:42 AM
http://www.mediafire.com/?znz40zznutu (http://www.mediafire.com/?znz40zznutu)

© Ranin Maala - Greshan Ananda™
© රනින් මාල - ග්‍රේෂන් ආනන්ද™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?jgjd4izmwmj)

මේ ගීත දෙක ලබා දුන්නාට බොහෝ පින්.

thilzz
01-04-2010, 03:27 AM
Dhotha Puraa Muthu Maala Lathaa...
Deasa Puraa Manamaala Kathaa...
Eatha Hime Sudu Sela Othaa...
Nalawena Kusume Naarilathaa...
...Bandula Wijeweera - Dotha Puraa... (http://www.sendspace.com/file/mzn9gp)
(Parani Sangeethaya)
Enjoy!

thanks for this song!

AL1717
01-04-2010, 04:53 AM
Thanks machan......:cool::cool::cool:

welcome machan

AL1717
01-04-2010, 04:55 AM
hi hallo....
Iám migaramk...
how r u guys and girls...

hi Machan
Sinhala Film UPloder Kenek Thamai Me Elakiri Eke Inna Elakiri Buwek Thamai.

lasa.lasa
01-04-2010, 08:17 AM
SANDU WALAAKULEN

VIJAYA BANDARA WELITHUDUWA


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?nrjwmjegkvl)
Thanks Kumara Sahodaraya...!

aravinda1991
01-04-2010, 10:20 AM
SENDE AHASE

DAYARATHNA RANATHUNGA

http://www.mediafire.com/?yn5fvnyyfntORIGINAL MUSIC

SODURIYA OBAGE
VICTOR RATHNAYAKE
http://www.mediafire.com/?g2detzmeixnORIGINAL MUSICPLS MEKE PASSWORD 1 DENNAKO?

01-04-2010, 10:45 AM
Song upload karanakota Passwork danne mokada.... hithuna welawata download karanna puluwan wena widihata thibunoth godak hodai, mokada apita password eka illanna balanakota upload karapu kena online ne, nethinam busy. ithin awashya welawata song ekak download karanna be.

ekanisa mulinma wage password nethuwa song upload karanawanam hodai kiyala thamai hithenne.....

thnks..

arunajith
01-04-2010, 11:27 AM
http://www.mediafire.com/?znz40zznutu (http://www.mediafire.com/?znz40zznutu)

:lol::lol::lol:
Thanks Samatha, Meka mamath gaththa...
E wagema Ninenet tath thanks mathak karala dunnata...
:P:P:P

arunajith
01-04-2010, 11:33 AM
Mawatha paluwe - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?m4nmzqzybfj


Dannawada Oba -Clarence Wijewardane

http://www.mediafire.com/?ywyfyiu5yom (http://www.mediafire.com/?ywyfyiu5yom)

Nura Desee - Clarence Wijewardhana

http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn (http://www.mediafire.com/?fmmen3gzmjn)


:P:P
Thanks Sanmantha me sindu walata..
:P:P

01-04-2010, 11:41 AM
Nopenena deviyan wende ai oba niwase deviyan amma


Me song eka denna puluwanda ?:)

lasa.lasa
01-04-2010, 11:45 AM
Nopenena deviyan wende ai oba niwase deviyan amma


Me song eka denna puluwanda ?:)


DENNAM...........

brp
01-04-2010, 11:50 AM
hi,
the link is now not valid, please reactive it or reupload it .

Thanks !

01-04-2010, 11:54 AM
DENNAM...........

elakiri

lasa.lasa
01-04-2010, 11:54 AM
hi,
the link is now not valid, please reactive it or reupload it .

Thanks !

WELCOME TO ELAKIRI SL OLD HITS!!!

Oyata one sinduwa mokakda?

lasa.lasa
01-04-2010, 11:59 AM
Nopenena deviyan wende ai oba niwase deviyan amma


Me song eka denna puluwanda ?:)
නොපෙනෙන දෙවියන් වැන්දේ ඇයි ඔබ නිව‍සේ දෙවියන් අම්මා.....

සොම්නස හෝ සන්තාපය - ඉන්ද්‍රාණි විජේබණ්ඩාර (http://www.mediafire.com/?zjnyzrrdj3z)

01-04-2010, 12:11 PM
Thanks lot machan, great work machan..

Chrisanthie
01-04-2010, 12:43 PM
APE JEEVITHA ME MAHA SAAGARE

H.R.JOTHIPALA - J.A.MILTON PERERA
(NEW VIRSION)


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.mediafire.com/?zfy2d2tzdol)


KAAGE LANGA HARI ORGINAL VERSION THIYE NAM DAANNA....Godak sthuthi, habai MF eke PW weda karanne nehene Kumara. Oya eeye mata deepu Jothi sinduwe PW weda keruwe nehe. Send space dannako pl.

"Ayubovan thushara" sinduwa oya langa nadda ?

sajith021
01-04-2010, 01:50 PM
Nowenaswa enawada ma ekka dura yanna by chandana fonseka song eka ka gawa hari thiyenawanam denawada. pls. pls.

lasa.lasa
01-04-2010, 02:08 PM
කොහේ සිට ඔබ පැමිණියේදෝ...සිහිනයේ රැඳුනු ඒ අප්සරා...

මේ ගීතය කව්රුහරි ළඟ තියෙනවද? ගායකය නම් දන්නෙ නෑ

Asoka Hemantha
01-04-2010, 02:32 PM
Mervin Perera


Adare Ran (http://www.mediafire.com/?0wd50jmw5nj)
Akuru Satharakin (http://www.mediafire.com/?ky3wima0yaw)
Dedena Perada (http://www.mediafire.com/?jnjkjhdy1yg)
Diyaluma Diya Ali (http://www.mediafire.com/?rf5tyrkxz2i)
Eka Mohotak (http://www.mediafire.com/?invnzmmmygd)
Katharaka Thaniwee (http://www.mediafire.com/?g4naitzg2jy)
Ma Sanasa (http://www.mediafire.com/?ny0zzey2mth)
Nilupul Yuwale (http://www.mediafire.com/?ndzyn1e2fed)
Nima Nowana (http://www.mediafire.com/?wyoi0ntcy3j)
Oba Dedunna (http://www.mediafire.com/?knyklfhj5nd)
Obe Adare (http://www.mediafire.com/?ljdzy3ymt4z)
Pabsara Ran (http://www.mediafire.com/?mmytwywizg1)
Ran Meewita (http://www.mediafire.com/?yn3m4tzj3uj)
Sada Midulata (http://www.mediafire.com/?4xjatyyzjmv)
Wana Babara (http://www.mediafire.com/?mjd45kyoimw)

thilangr8
01-04-2010, 02:42 PM
Mervin Perera
thanx bro !!

Madhubala
01-04-2010, 02:54 PM
Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani


Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps

http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)


[QUOTE=AL1717;6269158]

© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™

© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)මම මේ සින්දු දෙකම ගත්තා, NoWayOutටත් AL1717ටත් බොහෝම ස්තුතියි

acsm
01-04-2010, 03:47 PM
ඔන්න අලුත් අවුරුද්දෙ මගෙනුත් ගීතයක්.
නැති අය ගන්ට


Wewa Suba Nawa Wasarak - Noel Raaj
(http://www.mediafire.com/?ohotmknrznh)

Sanda Saavi Maa - Wasantha Madurangani
Lyrics - Sisira Dissanayake Music - Lional Ranwala
CD Quality 5.73MB 192kbps
http://img44.imageshack.us/img44/8954/download1i.png (http://www.mediafire.com/?nl0rzu2lzzd)© Koopi Mal Sina - Charitha Priyadarshani™
© කෝපි මල් සිනා - චරිතා ප්‍රියදර්ශණි™

http://i1008.photobucket.com/albums/af208/Nalin99/Download%20%20Pics/dlasif09.png (http://www.mediafire.com/?evlngmrjzot)හමුවුනාම දැනෙන සුවය වෙන්වෙනකොට නෑ
ඒ දුක පාලුව තනිකම මැකීයන්නෙ නෑ
හදවතින්ම බැඳිලා සිටියත් අප සැනසිලා
වෙන්වෙන මොහොතේ දුකින් බලන්නෙපා
මට ඔයාව දාල යන්න බෑ

සෑහෙන කාලයක් තිස්සෙ හොයපු සින්දුවක්
කීප සැරයක්ම රික්වෙස්ට් කලා
අද තමයි හම්බවුනේ, නැති අය අරගෙන අහල බලන්න.

Hamuwunama Denena Suwaya - Chandana Liyanarachchi
(http://www.mediafire.com/?qtztyizzkwn)

[COLOR=Red]PREMAYA PUDA DEE

RAJIKA PRASADANI - CHAMARA WEERASINGHE


http://i49.tinypic.com/ixv4i0.jpg (http://www.sendspace.com/file/i676kn)MAMA ME TIKA GATTA THANKZZZZZZZZZZZZZZZ