ElaKiri Community
Downloads
Go Back   ElaKiri Community > General > Health & Lifestyle
Reload this Page භෞතිකවාදය හා විඥානවාදය මොකක්ද වෙනස
Reply
 
Thread Tools
(#1)
Old
සොහොන's Avatar
සොහොන සොහොන is offline
Senior Member
සොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to all
 
Posts: 12,411
Join Date: Dec 2012
Location: revolυтιoɴαry
oo භෞතිකවාදය හා විඥානවාදය මොකක්ද වෙනස - 01-28-2016, 05:43 PM

භෞතිකවාදය හා විඥානවාදය මොකක්ද මචන්ලා මේ

ලොජිග් ඉගෙනගත්තු යාලුවෝ මනෝ විද්‍යාව හදාරපු යාලුවෝ මේක දන්නවා කියලා හිතනවා

සරලව අපි මේවා පිලිපැදීමෙන් අපිට මොකක්ද හම්බවෙන වාසි ,මේවා අහන්නේ මම කියවන්න ගියා english වලින් ලියපු ආටිකල් එකක් එකත් මම පල්ලහින් දානවා ඒ ලිපිය කියවන්න මට මේ දෙක සරලව දැනගන්න ඕනේ

ස්තුති යාලුවනේ


The great basic question of all philosophy, especially of more recent philosophy, is that concerning the relation of thinking and being. From the very early times when men, still completely ignorant of the structure of their own bodies, under the stimulus of dream apparitions (1) came to believe that their thinking and sensation were not activities of their bodies, but of a distinct soul which inhabits the body and leaves it at death — from this time men have been driven to reflect about the relation between this soul and the outside world. If, upon death, it took leave of the body and lived on, there was no occassion to invent yet another distinct death for it. Thus arose the idea of immortality, which at that stage of development appeared not at all as a consolation but as a fate against which it was no use fighting, and often enough, as among the Greeks, as a positive misfortune. The quandry arising from the common universal ignorance of what to do with this soul, once its existence had been accepted, after the death of the body, and not religious desire for consolation, led in a general way to the tedious notion of personal immortality. In an exactly similar manner, the first gods arose through the personification of natural forces. And these gods in the further development of religions assumed more and more extramundane form, until finally by a process of abstraction, I might almost say of distillation, occurring naturally in the course of man’s intellectual development, out of the many more or less limited and mutually limiting gods there arose in the minds of men the idea of the one exclusive God of the monotheistic religions.

Thus the question of the relation of thinking to being, the relation of the spirit to nature — the paramount question of the whole of philosophy — has, no less than all religion, its roots in the narrow-minded and ignorant notions of savagery. But this question could for the first time be put forward in its whole acuteness, could achieve its full significance, only after humanity in Europe had awakened from the long hibernation of the Christian Middle Ages. The question of the position of thinking in relation to being, a question which, by the way, had played a great part also in the scholasticism of the Middle Ages, the question: which is primary, spirit or nature — that question, in relation to the church, was sharpened into this: Did God create the world or has the world been in existence eternally?

The answers which the philosophers gave to this question split them into two great camps. Those who asserted the primacy of spirit to nature and, therefore, in the last instance, assumed world creation in some form or other — and among the philosophers, Hegel, for example, this creation often becomes still more intricate and impossible than in Christianity — comprised the camp of idealism. The others, who regarded nature as primary, belong to the various schools of materialism.

These two expressions, idealism and materialism, originally signify nothing else but this; and here too they are not used in any other sense. What confusion arises when some other meaning is put to them will be seen below.

But the question of the relation of thinking and being had yet another side: in what relation do our thoughts about the world surrounding us stand to this world itself? Is our thinking capable of the cognition of the real world? Are we able in our ideas and notions of the real world to produce a correct reflection of reality? In philosophical language this question is called the question of identity of thinking and being, and the overwhelming majority of philosophers give an affirmative answer to this question. With Hegel, for example, its affirmation is self-evident; for what we cognize in the real world is precisely its thought-content — that which makes the world a gradual realization of the absolute idea, which absolute idea has existed somewhere from eternity, independent of the world and before the world. But it is manifest without further proof that thought can know a content which is from the outset a thought-content. It is equally manifest that what is to be proved here is already tacitly contained in the premises. But that in no way prevents Hegel from drawing the further conclusion from his proof of the identity of thinking and being that his philosophy, because it is correct for his thinking, is therefore the only correct one, and that the identity of thinking and being must prove its validity by mankind immediately translating his philosophy from theory into practice and transforming the whole world according to Hegelian principles. This is an illusion which he shares with well-nigh all philosophers.

In addition, there is yet a set of different philosophers — those who question the possibility of any cognition, or at least of an exhaustive cognition, of the world. To them, among the more modern ones, belong Hume and Kant, and they played a very important role in philosophical development. What is decisive in the refutation of this view has already been said by Hegel, in so far as this was possible from an idealist standpoint. The materialistic additions made by Feuerbach are more ingenious than profound. The most telling refutation of this as of all other philosophical crotchets is practice — namely, experiment and industry. If we are able to prove the correctness of our conception of a natural process by making it ourselves, bringing it into being out of its conditions and making it serve our own purposes into the bargain, then there is an end to the Kantian ungraspable “thing-in-itself”. The chemical substances produced in the bodies of plants and animals remained just such “things-in-themselves” until organic chemistry began to produce them one after another, whereupon the “thing-in-itself” became a thing for us — as, for instance, alizarin, the coloring matter of the madder, which we no longer trouble to grow in the madder roots in the field, but produce much more cheaply and simply from coal tar. For 300 years, the Copernican solar system was a hypothesis with 100, 1,000, 10,000 to 1 chances in its favor, but still always a hypothesis. But then Leverrier, by means of the data provided by this system, not only deduced the necessity of the existence of an unknown planet, but also calculated the position in the heavens which this planet must necessarily occupy, and when [Johann] Galle really found this planet [Neptune, discovered 1846, at Berlin Observatory], the Copernican system was proved. If, nevertheless, the neo-Kantians are attempting to resurrect the Kantian conception in Germany, and the agnostics that of Hume in England (where in fact it never became extinct), this is, in view of their theoretical and practical refutation accomplished long ago, scientifically a regression and practically merely a shamefaced way of surreptitiously accepting materialism, while denying it before the world.

But during this long period from Descartes to Hegel and from Hobbes to Feuerbach, these philosophers were by no means impelled, as they thought they were, solely by the force of pure reason. On the contrary, what really pushed them forward most was the powerful and ever more rapidly onrushing progress of natural science and industry. Among the materialists this was plain on the surface, but the idealist systems also filled themselves more and more with a materialist content and attempted pantheistically to reconcile the antithesis between mind and matter. Thus, ultimately, the Hegelian system represents merely a materialism idealistically turned upside down in method and content.

It is, therefore, comprehensible that Starcke in his characterization of Feuerbach first of all investigates the latter’s position in regard to this fundamental question of the relation of thinking and being. After a short introduction, in which the views of the preceding philosophers, particularly since Kant, are described in unnecessarily ponderous philosophical language, and in which Hegel, by an all too formalistic adherence to certain passages of his works, gets far less his due, there follows a detailed description of the course of development of Feuerbach’s “metaphysics” itself, as this course was successively reflected in those writings of this philosopher which have a bearing here. This description is industriously and lucidly elaborated; only, like the whole book, it is loaded with a ballast of philosophical phraseology by no means everywhere unavoidable, which is the more disturbing in its effect the less the author keeps to the manner of expression of one and the same school, or even of Feuerbach himself, and the more he interjects expressions of very different tendencies, especially of the tendencies now rampant and calling themselves philosophical.

The course of evolution of Feuerbach is that of a Hegelian — a never quite orthodox Hegelian, it is true — into a materialist; an evolution which at a definite stage necessitates a complete rupture with the idealist system of his predecessor. With irresistible force, Feuerbach is finally driven to the realization that the Hegelian premundane existence of the “absolute idea”, the “pre-existence of the logical categories” before the world existed, is nothing more than the fantastic survival of the belief in the existence of an extra-mundane creator; that the material, sensuously perceptible world to which we ourselves belong is the only reality; and that our consciousness and thinking, however supra-sensuous they may seem, are the product of a material, bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter. This is, of course, pure materialism. But, having got so far, Feuerbach stops short. He cannot overcome the customary philosophical prejudice, prejudice not against the thing but against the name materialism. He says:

“To me materialism is the foundation of the edifice of human essence and knowledge; but to me it is not what it is to the physiologist, to the natural scientists in the narrower sense, for example, to Moleschott, and necessarily is from their standpoint and profession, namely, the edifice itself. Backwards I fully agree with the materialists; but not forwards.”

Here, Feuerbach lumps together the materialism that is a general world outlook resting upon a definite conception of the relation between matter and mind, and the special form in which this world outlook was expressed at a definite historical stage — namely, in the 18th century. More than that, he lumps it with the shallow, vulgarized form in which the materialism of the 18th century continues to exist today in the heads of naturalists and physicians, the form which was preached on their tours in the fifties by Buchner, Vogt, and Moleschott. But just as idealism underwent a series of stages of development, so also did materialism. With each epoch-making discovery even in the sphere of natural science, it has to change its form; and after history was also subjected to materialistic treatment, a new avenue of development has opened here, too.

The materialism of the last century was predominantly mechanical, because at that time, of all natural sciences, only mechanics, and indeed only the mechanics of solid bodies — celestial and terrestrial — in short, the mechanics of gravity, had come to any definite close. Chemistry at that time existed only in its infantile, phlogistic form [A]. Biology still lay in swaddling clothes; vegetable and animal organisms had been only roughly examined and were explained by purely mechanical causes. What the animal was to Descartes, man was to the materialists of the 18th century — a machine. This exclusive application of the standards of mechanics to processes of a chemical and organic nature — in which processes the laws of mechanics are, indeed, also valid, but are pushed into the backgrounds by other, higher laws — constitutes the first specific but at that time inevitable limitations of classical French materialism.

The second specific limitation of this materialism lay in its inability to comprehend the universe as a process, as matter undergoing uninterrupted historical development. This was in accordance with the level of the natural science of that time, and with the metaphysical, that is, anti-dialectical manner of philosophizing connected with it. Nature, so much was known, was in eternal motion. But according to the ideas of that time, this motion turned, also eternally, in a circle and therefore never moved from the spot; it produced the same results over and over again. This conception was at that time inevitable. The Kantian theory of the origin of the Solar System [that the Sun and planets originated from incandescent rotating nebulous masses] had been put forward but recently and was still regarded merely as a curiosity. The history of the development of the Earth, geology, was still totally unknown, and the conception that the animate natural beings of today are the result of a long sequence of development from the simple to the complex could not at that time scientifically be put forward at all. The unhistorical view of nature was therefore inevitable. We have the less reason to reproach the philosophers of the 18th century on this account since the same thing is found in Hegel. According to him, nature, as a mere “alienation” of the idea, is incapable of development in time — capable only of extending its manifoldness in space, so that it displays simultaneously and alongside of one another all the stages of development comprised in it, and is condemned to an eternal repetition of the same processes. This absurdity of a development in space, but outside of time — the fundamental condition of all development — Hegel imposes upon nature just at the very time when geology, embryology, the physiology of plants and animals, and organic chemistry were being built up, and when everywhere on the basis of these new sciences brilliant foreshadowings of the later theory of evolution were appearing (for instance, Goethe and Lamarck). But the system demanded it; hence the method, for the sake of the system, had to become untrue to itself.

This same unhistorical conception prevailed also in the domain of history. Here the struggle against the remnants of the Middle Ages blurred the view. The Middle Ages were regarded as a mere interruption of history by a thousand years of universal barbarism. The great progress made in the Middle Ages — the extension of the area of European culture, the viable great nations taking form there next to each other, and finally the enormous technical progress of the 14th and 15th centuries — all this was not seen. Thus a rational insight into the great historical interconnectedness was made impossible, and history served at best as a collection of examples and illustrations for the use of philosophers.

The vulgarizing pedlars, who in Germany in the fifties dabbled in materialism, by no means overcame this limitation of their teachers. All the advances of natural science which had been made in the meantime served them only as new proofs against the existence of a creator of the world; and, indeed, they did not in the least make it their business to develop the theory any further. Though idealism was at the end of its tether and was dealt a death-blow by the Revolution of 1848, it had the satisfaction of seeing that materialism had for the moment fallen lower still. Feuerbach was unquestionably right when he refused to take responsibility for this materialism; only he should not have confounded the doctrines of these itinerant preachers with materialism in general.

Here, however, there are two things to be pointed out. First, even during Feuerbach’s lifetime, natural science was still in that process of violent fermentation which only during the last 15 years had reached a clarifying, relative conclusion. New scientific data were acquired to a hitherto unheard-of extent, but the establishing of interrelations, and thereby the bringing of order into this chaos of discoveries following closely upon each other’s heels, has only quite recently become possible. It is true that Feuerbach had lived to see all three of the decisive discoveries — that of the cell, the transformation of energy, and the theory of evolution named after Darwin. But how could the lonely philosopher, living in rural solitude, be able sufficiently to follow scientific developments in order to appreciate at their full value discoveries which natural scientists themselves at that time either still contested or did not know how to make adequate use of? The blame for this falls solely upon the wretched conditions in Germany, in consequence of which cobweb-spinning eclectic flea-crackers had taken possession of the chairs of philosophy, while Feuerbach, who towered above them all, had to rusticate and grow sour in a little village. It is therefore not Feuerbach’s fault that this historical conception of nature, which had now become possible and which removed all the one-sidedness of French materialism, remained inaccessible to him.

Reply With Quote
(#2)
Old
sidathsaumya sidathsaumya is offline
Senior Member
sidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to beholdsidathsaumya is a splendid one to behold
 
Posts: 42,506
Join Date: Jun 2009
Location: Seeduwa
Send a message via Yahoo to sidathsaumya
01-28-2016, 05:44 PM

bump
Reply With Quote
(#3)
Old
freak88's Avatar
freak88 freak88 is offline
Senior Member
freak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to all
 
Posts: 13,924
Join Date: Nov 2008
Location: Verified ✔
01-28-2016, 05:50 PM
Reply With Quote
(#4)
Old
සොහොන's Avatar
සොහොන සොහොන is offline
Senior Member
සොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to all
 
Posts: 12,411
Join Date: Dec 2012
Location: revolυтιoɴαry
Up 01-28-2016, 05:56 PM

Quote:
Originally Posted by freak88 View Postමොකක්ද චැටර් එරර් එකක් එනවානේ සහෝ එක නිසා අකුරු පොඩ් කරන්න උනා සම්පුර්ණ ලිපිය පල්ලැහ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් කියවන්න පුළුවන්

https://www.marxists.org/archive/mar...rbach/ch02.htm
Reply With Quote
(#5)
Old
mldarshana's Avatar
mldarshana mldarshana is offline
Senior Member
mldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to allmldarshana is a name known to all
 
Posts: 34,920
Join Date: Apr 2007
Location: ආශ්චර්ය අභියස :nerd:
01-28-2016, 06:07 PM

24වන සියවසේ භෞතිකවාදය
https://www.youtube.com/watch?v=R_D7Bc_Lw6o
Reply With Quote
(#6)
Old
freak88's Avatar
freak88 freak88 is offline
Senior Member
freak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to all
 
Posts: 13,924
Join Date: Nov 2008
Location: Verified ✔
01-28-2016, 06:11 PM

Quote:
Originally Posted by mldarshana View Post
24වන සියවසේ භෞතිකවාදය
https://www.youtube.com/watch?v=R_D7Bc_Lw6o
me thiyenne sinhalenma !
Reply With Quote
(#7)
Old
freak88's Avatar
freak88 freak88 is offline
Senior Member
freak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to all
 
Posts: 13,924
Join Date: Nov 2008
Location: Verified ✔
01-28-2016, 06:11 PM

Quote:
Originally Posted by සොහොන View Post
මොකක්ද චැටර් එරර් එකක් එනවානේ සහෝ එක නිසා අකුරු පොඩ් කරන්න උනා සම්පුර්ණ ලිපිය පල්ලැහ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් කියවන්න පුළුවන්

https://www.marxists.org/archive/mar...rbach/ch02.htm
ela malli mama hithanne thani page ekata wadi ekai
Reply With Quote
(#8)
Old
freak88's Avatar
freak88 freak88 is offline
Senior Member
freak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to allfreak88 is a name known to all
 
Posts: 13,924
Join Date: Nov 2008
Location: Verified ✔
01-28-2016, 06:13 PM

me channel ekath balanan kattiya godak watina mama mu aduranneth naha channel promote karanneth naha eth danan sinhalen saralawa samanya danimata watinawa waddota nam mewa ithin Montessori

https://www.youtube.com/user/videokatha
Reply With Quote
(#9)
Old
සොහොන's Avatar
සොහොන සොහොන is offline
Senior Member
සොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to allසොහොන is a name known to all
 
Posts: 12,411
Join Date: Dec 2012
Location: revolυтιoɴαry
01-28-2016, 06:23 PM

Quote:
Originally Posted by mldarshana View Post
24වන සියවසේ භෞතිකවාදය
https://www.youtube.com/watch?v=R_D7Bc_Lw6o
දීප්ති කාරයාගේ කතා අහන එක තාම අවුල සහෝ මු වචන 10 කියුවොත් 5 වල් බලමුකෝ මේකත් අහලා ස්තුති ෂෙයාර් කරාට
Reply With Quote
(#10)
Old
Robinhood wage ekek's Avatar
Robinhood wage ekek Robinhood wage ekek is offline
Senior Member
Robinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to allRobinhood wage ekek is a name known to all
 
Posts: 17,074
Join Date: Feb 2013
Location: Sherwood වගේ තැනක
Send a message via Skype™ to Robinhood wage ekek
01-28-2016, 06:24 PM

භෞතිකවාදය කියන ඒකට මේකමයි කියල නිර්වචනයක් කියන්න තේරෙන්නේ නෑ , එත් මෙහෙම කිව්වොත් , "යම්කිසි දෙයක්/අවස්තාවක්/මතයක් දෙස භෞතිකව පවතින දෑ මත රඳා පවතිමින් බැලීම" එහෙමත් නැත්තන් "මෙලොව ඇති භෞතිකව පවතින දෑ මත රඳා පවතිමින් යමෙක් තම දෘෂ්ටිය සකස් කරගන්නවා නං" ඒක තමයි භෞතික වාදය.

එතකොට විඥානවාදය කියන්නේ "මේ ලෝකේ අපිට නොපෙන මානසික/ආධ්‍යාත්මික කාරණා මත පිහිටලා තමන්ගේ දෘෂ්ටිය සකස් කරගැනීම" එහෙමත් නැත්තන් "මනස/චින්තනය/හැඟීම් වගේ භෞතිකව නොපෙනෙන නමුත් අපේ විඥානය විසින් අපිට බලපෑම් ඇති කරන කාරණා මත පිහිටලා තමන්ගේ දෘෂ්ටිය සකස් කරගන්නවා නං ඒක තමයි විඥානවාදය..

උදාහරණයක් විදිහට
මාක්ස්ගේ ඓයිතිහාසික භෞතිකවාදය සංකල්පයේදී ඉතිහාසය පදනම් කරගන්නේ ඒ ඒ කාලවලදී තිබුණු නිෂ්පාදන , ආර්ථිකය මත ..

හැබැයි විඥානවාදයෙය්දී ඕක වෙනස් වෙනවා , එතැනදී ඉතිහාසය පදනම් වෙන්නේ ඒ ඒ කාලවල හිටපු රජවරුන්ගේ හැසිරීම් , ක්‍රියාවන් , ප්‍රතිපත්ති ඊට පස්සේ ආගම් , ජනතාවගේ හැඟීම් වගේ දේවල් මත.


මං වැරදි නං මාව නිවැරදි කරන්න ...
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpCopyright © 2006 - 2011 ElaKiri™ Beta2.Evo vBulletin, vBa iBproArcade Subdreamer I-Magic MKv

Page generated in 0.03653 seconds with 8 queries