View Single Post
(#3)
Old
||K~E~M~I~T~H||'s Avatar
||K~E~M~I~T~H|| ||K~E~M~I~T~H|| is offline
Senior Member
||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light||K~E~M~I~T~H|| is a glorious beacon of light
 
Posts: 7,835
Join Date: Jul 2010
Location: උඹේ හිතේ
07-26-2017, 02:12 PM

සිතුවිලි වලින් අපිට ආතල් එකක් දෙන එක විතරයි කරන්නේ.
ඒත් මොළයෙන් ඒ ආතල් එක ක්‍රියාවෙන් කරන්න රුකුලක් දෙනවා.
මට හිතුන දේ කිව්වේ. වැරදි ද හරිද මන්දා.
Reply With Quote
 
Page generated in 0.00975 seconds with 9 queries