ElaKiri Community
Downloads
Go Back   ElaKiri Community > General > Health & Lifestyle
Reload this Page සිංහළ වෙදකම
Reply
 
Thread Tools
(#111)
Old
බෙන් 10's Avatar
බෙන් 10 බෙන් 10 is offline
Senior Member
බෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to beholdබෙන් 10 is a splendid one to behold
 
Posts: 1,356
Join Date: Aug 2014
Location: අභ්‍යකාශයේ
Up 10-05-2018, 09:16 PM

රසූතිකාවට හා වැදුගේ සන්නියට

සිනිඳුකර අබරමින් පොතුහල මිරිස් කඩකින් බෙර ගෙන
වැලඳුවොත් තලතෙළුත් සමගින් අතදරුවන් වැදුවිගසින
සිනිදු පත් ගන අදුර හලමෙන් කිළිටු ඇර ගැබසුද්දකරවන
එවැදු වේදන සමව කදගැට රුදිවත් නැතිවේය නියතින


වැදු දින සන්නි අමු ඉගුරු සුදුළුණු ද තලාගන
යෙදු ඔසු නස්නයට හෝ පානයට වත් දෙව පමණ දැනගෙන
සුදුදුරුද සිදධිගුරු තිප්පිලි මිරිස් බැද සුදුළුණු වැද ගෙන
ශැදු සුනු ඇට මදට බරදී උණු දියෙන් දී එම සන්නි ගුන වෙන

වදා කුමරුන් ඉකුත් තැන එමලියට සන්නිය පත්විසිටා
යොදා රායෙන් ත්‍රිකුළු සුන්කර පමණ දැන දෙව බොන්නටා
සදා මෙ ඔසු දුනෙනොත් පොරනෙහි පැවසු ඉසිබල විලසිටා
තදා කර එම ලියද රැකදෙයි ඇයු පෙරලත් පමනටා


තලා මුල් එලබටු ද මහම ඔසු නියද අල වන් ඇපල මුල් ගෙන
මුලා නොව තිප්පිලි ද මිරිසුත් කකුළු සුඟුසහ පලමින
හෙලා ජල නැලි අටින් එකකට සිද පතක් පානයට දුන් විතැන
වලා කඩ පමණට නැසී යන ලෙසින් සන්නිය දාහ නැතිවෙන


වදා හෝ ගස්සා වෙමින් ලේ තදින් යානං ලිගුම ගින්
සදා අටිනෙක කසායද උන ගොබපිලි විදිලෙස අරන්
තදාකර පානය කලොත් එම රතත රෝගද නැති වෙමින්
වදාලිය මෙන් බබලවයි ගත දනුව වියතුනි දැන්


අළු කෙසෙල් අල දිවුල් මාදන් පොතු සමගින් නොවරදා
නෙරළු මල් සහ මෙ හැම අවුසද අටිනෙක සිදා
දුන එකල්ලාකඩ කයිපපුද සමව චීවත්කර යොදා
නැත සියළු පිත් මෙහ ලේමාලෙ අතති ශ්‍රාව එසදා


මාලෙ යනවාට
****************


වමමුතුත් හිදි සුවද හොට සිදධිගුරු වැල්මී මහපුළුත් ගෙන

දන් ඇටත් රුක්මල්ද සමගින් හාතවාරිය අලත් සමගින

මින් විදින් නොවරදව සිදගන් කසායද මී සමග දුන් තැන

සන්සිදිත් යයි යෝනි සුලත් දාහ මාලෙ අතීශ්‍රායන


දෙවග බටු පුසිවැන්න සාතාවාරි බැබිලත් එඩරු සමගින්

මෙවග සහ අස්වැන්න මෙහැම සමව පලමක් කිරා ගනිමින්

සමග එලකිරි කසායද පිස රැගෙන ගිතෙලින් දුන්නොත් ඉන්

තුවග ලේමාලයද සමගින් සියළු වාතය නසයි ශනෙකින්


සියබලා ගස සුබුල පිංගෙන දවා අළු දිය කරපු තැටියකා

ගෙන තලාගත් මුරුංගා මුල් යුසත් එපමන අරං නොවලකා

ශලක ලා හිරැස්ස තම්බා පිට පොතුත් අරළු පළු පමනකා

ගලකලා සොද ලෙසට සිනිදුව අබරමින් එම කල්ක දෙපතකා


නාරමින් වැඩගත්තු ඇඹුලින් නැලියකුත් ගෙන එහි යොදා

නැරපසි ගෙන කෑවොත් කායව ඉවුසාලේ බතුත් වලදා

ගෝරතර වා ගෙඩිද පෙරලෙන යක‍ෂ අමියා චල මුදා

සාර ගරබයෙන් යන ලෙඩත් සහ කෙට්ටු ඇර දරුගැබද උපදා


කිරි එරීමට
***********


වදකසා සිද්දිගුරු දෙවදුරු අරළු වම්මුතු මෙ හැම සමකර
විදි ලෙස කර කසායෙන් පානය කලොත් පැවැසු පෙර
නොවලසා කිරි මවුන් හට කිරි එරි ශම දොස දුරු කර
කිරි නිසා වන ලෙඩත් නැත එම කිරිදැරු කුමරුන්ඩ තිරසර


ඉවදවනු වැල් කකුළු සුගුදිය විත්ත වදකහ සමව පලමෙක

ජලදනි අටකට දලවමිං කකාරා රැගත් තැලියක

පතද දැන පානයට දුන්නොත් කිරි මවුන් හට වෙදුනි නොවලක

කිරිද දොස් නැත කියා පෙර සිට පැවැත එන මෙපවරක බෙහෙතක


බාලයින්ගේ අතීසාරයට
************************


ලොත් සුබුළුත් බෙලි ඉරිවේරියද ගෙන

ඇත්වග පුල් මයිලමල් සමග සිදි පැන

වත්කර මිට පානයට කුමරුන්ට දුන

අත්හරවයි අතීසාරයද වන වෙන


සමකර ඉවද කෙලි දැං දසුනු තර

තනකිරි යොදා කුමරුන් හට පාන කර

බලතර අතීසාරද සියළු නැති කර

වෙදදුරු වෙසත රොදුක් දුරුකර


කලාදුරු අලත් මහ ඔසු කරාබුද

තලා සුනුව වද සමගිං මෙඔසු සොද

බලා පමන දැන මෝරෙන් දුන්නොත් සොද

මුලා නොව අතීසාරද නසයි සොද


බාලයින්ගේ අජීර්‍ණණයට
**************************


ගනිමිං අරළු සවිදත් රත් නිතුල් මුල

ගවගිං මිරිස් මෙහැම සුනුකර නිමල

උනුසුන් ජල සමග වැලදෙවුවොත් එකල

බිලිදුන් කුස සියළු අජීර්‍ණණ නසයි බල


සවිද අසමොද මහඔසු රත්නිතුලී

අලද කිඩාරං ස හීරැස්ස මුලී

කුඩුද කර පමන දැන ඉන් රැගෙන යලී

බිලිදුහට යොදා මෝරෙන් දීපකලී


අජීර්‍ණණ බඩ පිපුම් සමගිං පනු රෝග

ශැමදින උන ගැනීම ගත ගිනියන් රෝග

සමගින් ග්‍රහනි දසඅට මාන්දන් රෝග

දැනදින ඔසු කලොත් සුවවෙයි මෙම රෝග


මඩරුමුක ලෙසට සාරා වද අල රැගෙන

පරනව සොදට ගිය ළුනු පොඩිද කරගන

එම සුනු වලට මී පැනි ලමින් අනමින

ගෙන එම අලමගනයේ මෙ ඔසු ගාගන


උනු අළුයට උයා ගෙන රබ පදමටා

සුනුකර මී සමග දුන්නොත් කුමට හටා

පනු අජීර්‍ණණ දසඅට මාන්දන් ලෙඩටා

තුනුහිරු වඩ සුදන සෙත්වෙය කුමරටා


බාලයින්ගේ ග්‍රහනියට
************************


වදද දෙවදුරු ඉගුරු එලබටු ඇටද නයි ශැව මොනර පිල් ගෙන

අබද ගෙරි අල ඇත් දලත් කුඩු කටු කරෝස මිරිස් සමගින

සුගුද ලාකඩ කුකුරුමහන් බිජු කොසඹ කොල තඹිලිද රෙදි ගෙන

ඉසද කෙස් දුම්මැල්ල අල සුදුළුනු මින් සම භාග අරගන


තලා සුනු කර මෙ ඔසු ගනිමින් අනා ගොමුව ඉසා

සලා අගුරෙ මදක් බිලිදුන් ගතට දුන් ගැසුවොත් වසා

මලානිකවන යක් රකුෂ් ග්‍රහ ලෙඩද උන ඇඩුමුත් රෝසා

මුලා නොව ගුන වේය සන්නිත් පිසා ඉදිමුන් සුභ ඇසා


බාලයින්ගේ කුස විරේචනයට
*******************************


දෙදුරු වදකහ මෙරට මිරිසුත් අරළු නෙල්ලිද තිවග සමගින

ඉගුරු සහ ජලපාල විස ඇර මෙහැම සමසෙ කිර ගනිමින

ඇබරු සද දොඩන් ඇඹුලෙන් ඉඹුලැට පමන ගුලි කන

කමරු හට දෙව විරේචනයට තන කිරෙන් ගුලියක් යොදාගන


අලද වම්මුතු අරළු සමගින් ත්‍රස්තවාළුද පැවසු විලසට

මුලද සිදට එකිනෙකට වැඩිකර කිරා සුනුකර රැගෙන පමනට

උනුද කල උක්පැනෙහිලා පානය කෙරෙවුවොත් උයද බිලිදුට

කුසද නෙක ලෙඩ නසයි ඉසිවරු කිවුව දැන වෙව්රෙ මතයට


බාලයනිගේ ශම ලෙඩට
**************************


අසමොද මිරිස් කුබුරැට මදය වකරය

සිවිය දෙදුරු අතිඋඩයන් පුස්කරය

අරළුද මුඩ මහන මහ ඔසු නොව ඇරය

සවිද කොතබුරුත් තිප්පිලි එක බරය


වද සහා වලගසාළුත් කටුකරෝසනි

සොද ලසුනුත් සමග මෙ හැම එකලෙසිනි

සොද ලෙස මෙ ඔසු අබරා තන කිරියෙනි

සොද පළුකර ඉන් මදිතිය කබර දුන්නොතිනි


බඩඋන්තිල වමන කිරි මැලියන් උනද

ඉඩ නොහරින සෝපත් බඩ රුදාවද

දිඩතර අතීසාරත් කිරි අජීර්‍ණණද

වැඩපහ වෙයි අන්ඩවායුත් පනු ලෙඩද


ගුල්ම රුදාවත් වාපිත වායු හැම

වෙල් තෝප්පුද පිත් පාණ්ඩුත් බැර උඩිම

සෝලපකුත් නොතිබෙයි දනුව ලෙඩ මෙමම

කල් දැන මෙ ඔසු දෙව වෙදදුරු කී ලෙසම


ජවර විරේචනය
*****************


රැගෙන කොටිකා අරළු සවිදව ත්‍රස්තවාළුද සහ ඔසු

සමනි කිර හැම කිරා පලමක් රැගෙන පොඩිකර ගත පසු

බදන ලවමින් එහිද ජලනැලි අටක් ලා එකකට පිසු

එපැන පානය කලොත් දීපන පාචනව ශම උන නැසු


බුළුද නෙල්ලිත් අරළු තිප්පිලි මෙ හැම සම සේ ගනිමිනා

නොමද කර එබරට තුන් බර ත්‍රස්තවාළුදත් කිරමිනා

කුඩුද කර ඉන් පමන දැනගන සීනි මී පැනි යොදමිනා

එසද වැලදුව උන නෙති මුත්තෙ සියළු ගත ලෙඩ ගුනා


උනට කසායවල්
*****************


උනට පලමුව දෙව බලදැන සහ රෝග බල දැන කරමුංගන

එයිට පසු සිද්දිගුරු කොතඹුරුද සකලන් දෙකලදක සවින්දෙන

කැදට විදි ලෙස කසායද පිස යලියවා ගුව දුන්නොත් දැන

සතට පැමිණෙන උනද නොදිරුත් නසා බඩගිනි වඩි නියතින


ඔලිද රසකිද ඇහැල කොල ගෙන තම්බා මිං වැඩ ගත්තු ජල සොද

යුසද අමු සියඹලා පත්වල මෙහැම එක්ක නියමට ගත් සද

නොමද එලකිරි හකුරු සහ කැද දුන්නොත් පිස සොද

උනද අජීර්‍ණණද උදෙද සවසද වැලදුව ඉක්කා නසයි වද


කුඹුරු මුල් නික මුළුත් රසකිද සමව උනුකර ගත් කසායට

හකුරු උක් තලතෙළුත් ලා දෙනු වායු කිපෙමිං පැමිණි උනයට

රුදුරු පිත් කිපී උනට ගිතෙළුත් සීනී සමගව දෙනු බොන්නට

නපුරු සෙන් උන නසයි තිප්පිලි මී පැනිත් ලාදුන කසායට


දෙවදුරුත් සිද්දිගුරු මුරුවා මුළුත් වම්මුතු කසා සමගින

කොතඹුරුත් සුදුසදුන් සමසේ මෙහැම සිදගත් කසායද දුන

වෙවුළුමුත් තද පිපාසද නන් දෙවුන් ගත උනත් සමගින

සියළු වත් දොස් සමන කරවා ඒ අතුර රැකදේය වන වෙන


සුවද හොට සිද්දිගුරු වම්මුතු කොහොඹ නැටි එලබටු මුලී

හෙලද හදුනුත් කහබිලියද දුම්මැල්ල රසකිද වැලී

ජලද නැලි අටකටද පලමක් මෙඩලා සිද දුන් කලී

උනද අටවන එකක්වත් ගත නොසිට පැනයයි වැද විලී


රසකිදත් වත්ඇපල කොට්ටන් සිද්දිගුරු වම්මුතුත් සමගින

පැපිලියන් වැල් කසඹිලියාද කොහොඹ නැටි බටු මුළුත් සමගින

නැලියටත් සිද දුන්නොත් බොන්නට දිනක් ඇර එඋන නසමින

දෙදවසක් ඇර පැමිනි උන සහ නිතර එන උනත යයි නියතින


අතීසාරයට කසායවල්
***********************


තුනද ත්‍රිදොසින් සන්නිවාතද බය සෝක යන අතීසාරත්

සයද සතහට ආමයෙන් හො නිරාවෙන්වත් වෙය නියාවත්

නැටිද ගෙන කරපිංචා අරළුත් කසායෙන් කර විරේචනයත්

වලද බදිනා ‍බහෙත් දියයුතු ආමයද පැසවා ගතත්


ඛෙලිගසේ මුල් අරළු තිප්පිලි මුලූත් සමකර ගනිමිනා

විදි ලෙස කල කසායෙන් යලි දුන්නොතින් කැද පිසගනා

නොවලසෙ ආවු අතීසාරද ගතගින් වදිමිනා

අපහසේ වන වායු අනුලොත් වෙමින් බඩගිනි වැඩි සොදිනා


ඛෙලිද තොටිලත් කලාදුරු අල සමග දෙළුමුත් මහ ඔසුත් ගෙන

ඉවද මෙහැමින් රැගෙන පලමක් බලා අටිනෙක සිදපු ජලයෙන

එසද පානය කලෝතින් පතක් පමනට රැගෙන විගසින

කපද රතකද සමග සියළුම අතීසා නසයි නයතින


අලූත් වම්මුතු රසකිදත් දියමිත්ත ශම රැගෙන පලමෙක

ජලත් නැලි අටිනෙකට ඔසු බා සිද කසාය දුන්නොත් නොවලක

රුදත් ආමය රත්තදෝසත් ඇති අතීසාරද ප්‍රභා හික

ගුනත් කරවා ග්‍රහනි රෝගත් ආතුරංගේ දේය දිවිරැක


කෙලින‍දත් වැල් කසබිලියා මුළුත් වම්මුතු රැගෙනා

සිහින් සාරණ දෙවුදුරුත් සිද්දිගුරු සමසේ කිරමිනා

ලමින් පලමක් තලා බදනක ජලද අටිනෙක සිදගෙනා

දෙමින් ගුන කර ගනුව සෝපද අතීසාරද උනද සොදිනා


කුසුන් මයිලද ඉබුල් ලාටුත් ඉවද අසමොද ත්‍රිවග ත්‍රිකුළුත්

මෙයින් සමකර අරං එ සියළු එක බරට ගෙන කිරා අබිනුත්

සොදින් සුනු කර පමන දැනගෙන සීනි මී පැනියෙන් වැලදුවොත්

ගජන් කේසර නමැති මෙ ඔසුනෙන් නසයි සියළුම අතීසාරත්


අජීර්‍ණණයට රාජ විරේචනය
*****************************


කොල කරපිංචත් මහ ඔසු සමගින්

කලද කලද ගෙන අරළුත් පලමින්

ජල අටිනෙක සිද දුනහොත් සවිදෙන්

මලපහ වීමත් අජීර්‍ණණ නැත මින්


වම්මුතු සමගින් මහඔසු ඉවදත්

මින් කල්කය උනු පැනයෙන් දුන්නොත්

යන ලෙස අජීර්‍ණණයෙන් බඩයාමත්

සන්සිදුවනු නියතය කිවු තැනවත්


රත්නිතුලෙ මුල් අරළු සවිද ගෙන

සිත් ලෙස සුනුකර මිරිසුත් සමගින

වත්කර උනුපැන යොදා දුන්නොත් දැන

අත්හරවයි මාවත්සාදි අජීර්‍ණනන


තිකුළුත් රසදිය ගන‍දක පුස්කර

ත්‍රිපලත් සවිදවත් ගෙන සමකර

ඇරගත් විස ඇර තෙර්‍වල සමබර

යහපත් මෙ හැම ඔසු ගෙන එක්කර


කර සිනිදුව අබරා ඇල් පැනයෙන

බර පමක ගුලි කරමින් ඇරගන

පෙරවරු ඇල් ජලයෙන් දියකර දුන

හරවයි කුස ලෙඩ රාජ විරේචන


දැන සිදගත් තනි අරළු කසායට

ගෙන එම කල්කද සීනිත් සමකෙට

බොනවිට එඩරු තෙළුත් සහ දුන් විට

ගුනවෙයි පවසන් මෙ ලෙඩ එමවිට


විරේචන නවතින්ඩ බෙහෙත්
******************************


අලේ කොහිල කොටමින් මැඩ එයුසා

කලෙ පානයද ගෙන එවිගසා

දැලෙ බැදුනු වසු නොමයනු විලසා

බලේ විරේචන නවතී එලෙසා


හදුන්ගටා කෝමාරිකා යුසයෙන්

එයින් රැගෙන ගිතෙළුත් එක්කරමින්

තදින් විරේචන වෙනත් බෙතින්

දෙවන් පානයට නවතී වන මෙන්


ගෙන අරළුද සුදුළුනුත් සමකර

දැන අටිනෙක සිද කසාය නොම ඇර

දෙනවිට බොන්නට නැවතත් රත්කර

මනලෙස ආතුරන් පානය කලවර


හෙල වෙද ගෙදර
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
මානසික ලෙඩා, health

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpCopyright © 2006 - 2011 ElaKiri™ Beta2.Evo vBulletin, vBa iBproArcade Subdreamer I-Magic MKv

Page generated in 0.06421 seconds with 10 queries