ElaKiri Community
Downloads
Go Back   ElaKiri Community > General > ElaKiri Talk!
Reload this Page ගුවන් ටිකට්පතක් ලබා ගැනීමේ දී ඔබ දැන ගත යු#
Reply
 
Thread Tools
(#11)
Old
Mahesh+'s Avatar
Mahesh+ Mahesh+ is offline
Senior Member
Mahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,141
Join Date: Jul 2012
Location: Verified ✔
Up 04-10-2014, 02:42 PM

Quote:
Originally Posted by siripala View Post
නමුත් දැන් දැන් වෙන්නේ ගුවන් සමාගමෙන් agents වඩා අඩුවෙන් විකුණන එකයි. බොහෝ දුරට කෙලින්ම ගුවන් සමාගමෙන් ටිකට්පත් මිලට ගැනීම ලාබදායක වෙනවා.
එහෙම කරන්න බැ සහෝදරයා ගුවන් සමාගම් එකගතාවයකට ඇවිල්ලා තියනවා IATA (International Air Transport Association)එකත් එක්ක ඒ නිසා එහෙම කරන්න බැ


Last edited by Mahesh+; 04-10-2014 at 02:47 PM.
Reply With Quote
(#12)
Old
siripala's Avatar
siripala siripala is offline
Senior Member
siripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nice
 
Posts: 3,579
Join Date: Oct 2006
04-10-2014, 02:48 PM

ඒක මම හොද අකාරයෙන්ම දන්නා දෙයක් මචන්. ටිකට් agents අය මේ පිළිබඳව මැසිවිලි නගනවා. මම පහුගිය අවුරුද්දේ JFK , China , Bangkok ,India යන්න ටිකට් ගත්තේ online. agents ලගේ ගැන වැඩියි.

JFK regular charges Rs 130 වගේ නමුත් online මට ලැබුනේ 1ට වගේ . පැහැදිලි වෙනසක්.Quote:
Originally Posted by Mahesh+ View Post
එහෙම කරන්න බැ සහෝදරයා ගුවන් සමාගම් එකගතාවයකට ඇවිල්ලා තියනවා IATA (International Air Transport Association)එකත් එක්ක ඒ නිසා එහෙම කරන්න බැ

[IMG]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAGEAlwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwYIAQIFAwT/xABNEAABAwMBBAMKCgYGCwAAAAABAgMEAAURBgcSITETQVEUFi IyYXGBkcLRFSM2QlVilKGxsnN0ksHS4jM0RnWisxckNUNSVnKC hIWV/8QAGQEBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEBQIB/8QAKxEAAgECBQMEAgIDAAAAAAAAAAECAxEEEhMhUTEyUhRBYZE ioTNiQoHh/9oADAMBAAIRAxEAPwB40AUAUAUAUAUAUBENca1Rp+E/8HMJnTGSEvISsFMXeGUqdA4gHq7e0VLSpZ3vsRVKmVbCo74bvd 237zqG4ynLeyvo0Q2HSymQ7jIbATjwQOKjxIGOsirmSMfxityq qkpflJ7HtK1JMGnbRIlpQ/HfkyUPxQNxstp6PdSjHiFPzSOKT6c+KmszSDqNRizCNWX/AErKZdg3V24WmQjpY/dpKwtGcFJzxSpJ4EA8D5DTThUW6sxqTg9ndDk0xqNi+RG+kaMO eWg65BdUOkQknAVjnunHAkDq7apThlfJdjLMju1wdBQBQBQBQB QBQBQBQBQBQBQBQEe13qEaZ04/PTu90KIajJVyLiuXqAJ9FSUoZ5JEdSeSNyusW4XFFzEyLJe7vc WfjEq8JalHiD25PMHhWk4xy2fQzlKWa66ki1Nc7UqcLTLtpU1b iWOngOhjLn+9UG90o4r3uWOAFRU4ytmT6k1ScW8sl0N55sI0nZ ysXYsd0yujCVNBefi85OCMcsYFeLPnfT2EtPIutjNnvLDtsm26 zwExZEdpc2G8+4JDgWnHSbuUgJJbCiN0c00nBpqUmIVE4uMSOW q9TrVeWrtHfWqWhe+pa1ElzPMKPWD11LKClHKQxqOMsxZuzXFi 72uLcYpJZkNhxOerPUfKDw9FZck4uzNSLzK59teHoUAUAUAUAU AUAUAUAUAUAUArttMG7XQ2mNbIEqUyjpXHOgaKwFeCE5x5N711 aw0oxu2ytiYykkkQfSOlr21qe2OzLNPbYafDi1LjqAG74XPHaK nqVY5HZlelSlnV0cpemNTPLU67Y7kVuEqUe5l8SeJ6q71Ka2uc OlUb6HZn6bvq9J2dhFnnqebkyVLbEdWUg9HgkY68H1VHGpDO3f gklTm4JWPPSWnb9D1NbXn7JcEM9OEOrXHUEpQrwVE8OWFGvalS Dg9zylTnGadjluaR1ChxSEWO4qSlRAIjK4j1V2qsOTl0Z32Q59 kLNwiaTMO5w34q2JS0tofQUkoICsgHqypXqqliGnO6Zcw6ahZk 2qAnCgCgCgCgCgOOrVWnkqKVXu3pUk4IMlAIPrrvTnwc548mO+ zTv05bvtKPfTTnweakeQ77NO/Tlu+0o99NOfA1I8h32ad+nLd9pR76ac+BqR5Dvs079OW77Sj30 058DUjyZTqrTy1JQi929SlEAASUZJ7OdNOfB7njyL/bsxIbRZ57LjiGwXGV7qiPCOFJ/KqrGFtumV8U2kmhe6PnuM6ptan5DpaVIS2rLhIwvwfaqxUisjs V6U5Z1dnKecmRXnI7sh8OMrLa/jFc0nB+8V2lFq9jiUpp2udq4yHxo6yKD7oUZUvJ3zk/0dcRSzy/0dylLTi78nlo5553VNs6WS70bT/Try4cbrYLhzx5YQaVUlB7CjKUpq7OS5OkuOKcMh4b6irHSHhmu 1FLaxw5yv1HnsdZXE0SZcx1WJEhx7ecV4qE4RzPV4BPpqhiO+y L1C+S7JJ32ac+nbb9pR76j058EmpDkO+zTv05bvtKPfTTnwNSP Id9mnfpy3faUe+mnPgakeQ77NO/Tlu+0o99NOfA1I8h32ad+nLd9pR76ac+BqR5N2dT2F91LTF4gO OK5IRISSfQDXmSXB7njyQvW+y9u9XBy52mS3EkO5U+04k9GtX/ABAjke3gc/jPSxDisr3IKuHUndCyc0shJ+L1LptY/vAj8U1a1f6v6K+h8o1Glif7Qab/APpj3V7q/D+h6d8o3GkuGTqTTA/9l/LXmr/V/Q0PlGrmlkoGe+XTSvIm4E+xTV/q/oaHyjiSmTEkraQ+04ps8HY695JPPKTwqRO6IWssh/gRdo2gACpKXnWxk8+hkJ/dn1g+Ws7ejUNHarTEciw3T4SkwDHLUiIf9YW4oIQx9ZSzwA6we vqzV/PG1+Siqcs1uDu6kYsalpvTrkud3eolzuEpaZS+kAOjfWkq4q8M eCMhQ41HBz7eCWoodz3uE+TZ+9Ozldqk9CqTKCUonYUg/F5OSgg583DFeJSzvfj2PJOORbG1ug2tqzSZsCa5Dk3FtcOK3c1 JAIykukOJGPF8AFQSMqPoScs1munB1GMVG8ffk5Nm0rc7rqFFl 7ncYfzl4rTwab61+UY5dvCpJVYqOYijRk5ZbDf2j3GLpfQ3wXD whchkQ46M8QjGFK9CevtIqlRi51LsuVZKnCyEbb4YnSOh7qixe GeklObiPNnB41oSlZXKEI5nY7CNKJUPlNpkee4EezUer/V/RLofKMq0mRxGpNMHzXL+Wmr8P6/6ND5RodLEf2g036LkPdXur8P6Gg+Ue8LRxlyGo7eo9Olx1YQhC JpUpSjwAACedeOtZXs/oLD390NjQWzyPpd1U6W+JdxUClK0pwhlJ57vXk9v4cc06td1Nv YtUqChuTkjNQE4tdabL4Fwkv3SBL+DjuqckNhguoURxKkpBBB8 gz5qs08Q47PcrVMPGTv0FkbHZj/R6tgKH1or49k1azz8Stpw8gFhtH/NluH/AI7/APBTPPxGnDyNjYbJ16vg+iI+f3Uzz8Rpw8j4LlAt8Vrfh3uPOX vY6NuO6g47cqSB99dRlJ9VY4lGKWzudTQer39J3JThSp2A/gSGBz8ik/WH3jh2Y4rUtRfJ1Squm/gb18s1m2iWJt6FOUBnebfZPAKxycR1kdh4jJwRk5pxlKjKzLso xqx2F4dEagshkQZ9vcuNnkkdI5AO+ttQ8V1CeYUM8sYIJB8ll1 oS3TsyBUpx2auj1laJuPwFbI8pqQuNFkSHXVxmVKcdQro9wNox neVg+N4uDnlx8VZZm172PXRbil7IGNn+o9STm3p0ZqzwG0Bphl Z3i00OSUpHHPMkqxkkmmtCCst2eaM5u72QxFv2LZ1p5lt59akt o3GwtW+8+ck4SOzJPAYSM9VVrSrSLLcaUdxGar1DL1NeHLhM8E eKyyDlLSBySPxJ6zV+nTUI2RnVKjm7sxBtdrkMIXJ1FFiuKHhN LjPKKPJkJwfQaOUl0ieqEPeR9fwDZccNXwfTEfHs15nn4nWnDy NTYrSOPfZbvs7/APBTPPxGnDyPSPp6zvvIa77IW+tQSlLcN9RJJwABuijqSX+IVK Ddsw29E7OIOmpXd0l/u+cODbhb3EtD6qcnj5fV11Tq13NWWyLdKgobk5qAnCgMEZFALP W2zK2SVyrvCluW8AF19puOXkk8ypKE8c+QeqrNLESX4vcr1MPG W/QWBtVhPiarYIPWbdIHsmreafj+yrpw8jZNosPztWxx5rdIPs15 nn4/tDTh5GHLTYUjwNVNLPZ8Gvj91e55+P7GnDyOM+hDby0NOh1CTh LgSU7w7cHiK7RC1Z7H12e83GxyTKtUxyM784oPgrA6lJPA9fOv JQjJfkdQnKL2LFaIn3a56ejzb6w2zJeypKEJKco+aSCTgnn5sV mVFGMrRNOm5ON5Hfrg7IbtOvN8sVlTMsaGtwK3ZDqkbymQeSgO WM8OIPMVNRjGUrSIq0pRjeIgbhOl3KWuXcJLsmQvxnHVZOOzyD yDhWioqKsjNlJyd2YhtMvPhEmUmK2QcuqbUsD0JGaNtLYRSb3O ui0WBQ8LVjST2G2yPdXGefj+yXTp+QKs9iHi6tjHz2+QPZrzPP x/Y04eRlqz2JxaUd9TZUohKQ3bJCiSeQAwMmjnNLt/Z6qUG7Zhv6K2b2/TshNwfeVNnAfFrW3uJaz1pT2+UnzYqnUruat7FqlQUNycioCcz QBQBQGCMigIHqXZbZ7zNMyK6u3OrJLoZQChZ7d3qPm51PDESir Pcgnh4ydziK2KtfMvzg88UfxVJ6p8EfpFyaf6FU5/28fsn81e+r+B6RcnojYqxnw766R9WMB7VeeqfA9JHk7mn9llht ElMp8vXB5BygScbiT27oGD6c1HPETkrdCSGHhF3J2OAqAnCgNH W0PNLadQlaFgpUlQyCD1EUAvrvsisc2Qt6FIkwN7iWm8KbB8gP EebOKsRxM113K8sNBs5atirWfAvzg/6ooPtV36t8HHpFyaDYqnrvx+yfz09V8D0i5N07FWPnX10+aMB7 VPVPgekXJJ9I7O7Tpp7uoFU2aDlD7yR8WPqjkD5edRVK0p7exL ToxgTAcqhJjNAFAFAFAFAJbapqy8QNXOQ7Vc5EZlhhsLbaUAN8 5Vnz4UmrtClFwvJFKvVlGdos+/Y9er3erzONzuUmSwxHGEOK4BSlcD6kmucTCMUrI7w85TbuxtVU LQqtrus5dslxbRZZa48hA6aS62eIyMJR+JP/bVrD0lJOUiriKuXZEAja71KzIaddvUtxttxKlIUoYUAckHh11Z dCHsivGvO+7LJNrS42lxBylQBB8hrMNISe07V16hawlQ7Zc5EZ hhttO40rgVFO8T5/C+6r1ClFwvJFKvVlGdkyK9++qfp2Z+2PdUujT4IdepyHfvqn6d mftj3U0afA16nJK9mGodQXnV8eNNu0p+Mhpx1xtShhQAwM+kio q9OEYXSJqFSc52bGtqu+M6dsMq5vAKLScNoJ8dw8Ep9f3ZqpCG eSRanLLFsr+dcaqJJN9l5JycKAH4VoaNPgz9efI29kF+mXuwyh cpS5MmPJIK3Dk7pSCPv3qp4iCjLYuYebnHcnlQE4UAUAUAUBg0 BWfX8oTda3l4HI7pU3+wAj2a1KKtTRmV3ebGNsGi7truswji5I S0D5Epz7dVcU/ySLOFX4tjDv8AdmLHaJVyln4qO2VYzxUeQSPKSQPTVeMXKSSLE pZU2ysc6XKvN1dlP5cly3skDrUo4CR9wFaiShG3BlybnK54TIz kOU/FfTh1hxTbg7FJJBHrFep3VzlqzsWR2fTvhHRdof3t4iOGlH6yP AP3prMqq02jUpO8EzW5aF03c5z06dbEvSXlbziy6sbxxjkDjkB SNacVZMSpQk7tCH1vGhQtWXKJbGUsxWHQ2hAUTghIzxPlzWhSb cE2Z9ZJTaRLdkOlLXf2LpIvEQSW21ttsgrUndOFFXIjtTUOIqS g0osmw9OMk20NKy6RsVilql2q3pjvqbLZWHFq8EkEjiT2Cqkqk 5q0mW404xd0hU7ZdSfCV5RZ4y8xoBy7g8FPHn+yOHnJq3hqdo5 n7lTE1LvKiArhSEQGpy2yI7rim0L7VJAJ/MPvqzmV7FbK7XGLsKnBm/XGAc4kxQ6OzKFYx6ln1VWxS/FMtYR7tDsqiXQoAoAoAoDR1YbbUtRwlIJPmFAVPlSDLlPyVeM+ 4pw+dRz++tdKysZEneTY/dj8Ux9CRFkYU+667/jIH3JFZ+Id6jNGgrU0Q3bXqPumazYIy/ioxDsnB5uEeCn0A585HZU2FhtmZBiam+VEP0LOtNs1GxcL2Xeg jAuNpbb395zknI7BknzgVNVUpRtEgouKleR8urZsS5aluM63lZ iyHukRvp3TxAJyPPmuqacYJM8qyUptobew2cX9Myoajxiyjuj6 qgD+O9VPFK07lzDSvCwxjyqsWSqd4ld3XedMyT08hxwZ7CokVr RVopGTN3k2O7YpE7n0YXzzkynHPQMI9mqOJd52L2GVqZINb6gR prT0mfkF/G5HSfnOHl6BzPkFRU4Z5WJak8kblaHXFurW44orcWSpSlHipR4 kn01qdDKbu7smmrb3p6Vo60WayKfU9AdBUpxncCwUnfV5yog1B ThNTcpe5YqTg4KMTn7Np3wfre1OFW6hx0sr8oWCkfeRXVeN6bO KErTRZEcqzTTM0AUAUAUBxtZy+4dJ3eSOaIjm75ynA+813TV5p HM3aLZWDxR5q1TILERrg3o/ZrClSUguRoDWG8+O8pIwn0qPqzWZbUqWNRyVOncr5KkPzJTsmQ tTr76ytautSicmtJJRVjNbcmMWNscuz0dpxy5RGlrQFKbUhRKC RyPmqs8VG/QsrCu27IrrPSkrSc1iNKfbf6dvpErbBA4HBHH0eupaVVVFdENW k6bJVsKndDqCfCJ4SIwWB5UK9yj6qixS/FMmwr3aG5qSZ8H6euc0cTHiOuAdpCSQKpwV5JFyTsmyrA4Aeat YyCzGz6KYeirOyRuqMZLhHlV4R/Gsuq7zbNakrQSFFtc1H8M6iMGOvMO3ktjB4Ld+efR4voPbVzD0 8sbvqyliZ5pWR8GjNDT9WsyX4z7UZlhYRvupJC1EZIGOwY9ddV ayp7HNKi6iudW+bKrlZ7RLuLlxivIjNFxSENqBIHPFcRxKk0rH csM4q9yCRn1RZTMlrx2XEuJx2pOR+FWGrqxXi7O5a6K+iTFZkN nKHUBaT2gjIrIasa63PWgCgCgCgIttQ+Qd2/Ro/OmpaP8AIiKt/GytyvEV5jWmZi6jp2zfIq0frTf+UqqOG72XcT/GhUad+UVp/XmPzirk+1lWn3ItOOusk1RN7ev6/Zv0Lv4pq7hOjKWL9jgbHvl3E/Qu/lrvE/xnGF7xx7QfkRev1Rf4VTpd6LlTsZWc8jWoZRafT3yetv6m1+QV ky7ma8e1FXpX9Ze/SK/E1qx6Iyp9zHxsX+Q7X6w7+NZ+I7zRw/YSLWnyPvn93v8A+Wqo6Xejup2Mq/WqZJaPSfyWs/6kz+QVkz7ma8e1HWrk6CgP/9k=[/IMG]
Reply With Quote
(#13)
Old
Mahesh+'s Avatar
Mahesh+ Mahesh+ is offline
Senior Member
Mahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,141
Join Date: Jul 2012
Location: Verified ✔
Up 04-10-2014, 02:52 PM

Quote:
Originally Posted by siripala View Post
ඒක මම හොද අකාරයෙන්ම දන්නා දෙයක් මචන්. ටිකට් agents අය මේ පිළිබඳව මැසිවිලි නගනවා. මම පහුගිය අවුරුද්දේ JFK , China , Bangkok ,India යන්න ටිකට් ගත්තේ online. agents ලගේ ගැන වැඩියි.

JFK regular charges Rs 130 වගේ නමුත් online මට ලැබුනේ 1ට වගේ . පැහැදිලි වෙනසක්.
ඔව් ඔන්ලයින් ගන්නවනම් කොහොමත් මිල අඩුයි මොකද සේවක ගස්තු විදුලි බිල් කාලය වගේ හුගක් දේවල් ඉතිරි වෙන නිසා Online ගද්දි අඩුවට දෙනවා ඒ උනාට හැම කෙනාටම Online ටිකට් එකක් බුක් කරන්න දැනුම තියනවා කියලා මම හිතන් නැ

සමහර Agent ලා Online ගද්දි Airline එකේ තියන ගනට වඩා අඩුවෙන් දෙනවා ඒ එයාලගෙත් සේවක ගස්තු විදුලි බිල් කාලය වගේ හුගක් දේවල් ඉතිරි වෙන නිසා

Last edited by Mahesh+; 04-10-2014 at 02:55 PM.
Reply With Quote
(#14)
Old
jnkdon jnkdon is offline
Senior Member
jnkdon will become famous soon enoughjnkdon will become famous soon enough
 
Posts: 894
Join Date: Apr 2010
Location: ehe tamai/ every where
04-10-2014, 02:53 PM

noted....!!!
Reply With Quote
(#15)
Old
prageeth119lk's Avatar
prageeth119lk prageeth119lk is offline
Senior Member
prageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to allprageeth119lk is a name known to all
 
Posts: 16,527
Join Date: Feb 2010
Location: Galle
Send a message via Skype™ to prageeth119lk
04-10-2014, 02:54 PM

ela
Reply With Quote
(#16)
Old
siripala's Avatar
siripala siripala is offline
Senior Member
siripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nice
 
Posts: 3,579
Join Date: Oct 2006
04-10-2014, 02:55 PM

ඔව් ඒක හරි. අදාළ ගුවන් සමාගමට කෙලින්ම ගිහින් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගාන වැඩියි .හැබයි මම ගත්තේ අදාළ ගුවන් සමාගමෙන් කෙලින්ම online


Quote:
Originally Posted by Mahesh+ View Post
ඔව් ඔන්ලයින් ගන්නවනම් කොහොමත් මිල අඩුයි මොකද සේවක ගස්තු විදුලි බිල් කාලය වගේ හුගක් දේවල් ඉතිරි වෙන නිසා Online ගද්දි අඩුවට දෙනවා ඒ උනාට හැම කෙනාටම Online ටිකට් එකක් බුක් කරන්න දැනුම තියනවා කියලා මම හිතන් නැ

Last edited by siripala; 04-10-2014 at 02:57 PM.
Reply With Quote
(#17)
Old
Mahesh+'s Avatar
Mahesh+ Mahesh+ is offline
Senior Member
Mahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,141
Join Date: Jul 2012
Location: Verified ✔
Up 04-10-2014, 02:58 PM

Quote:
Originally Posted by jnkdon View Post
noted....!!!
Quote:
Originally Posted by prageeth119lk View Post
ela
Reply With Quote
(#18)
Old
Mahesh+'s Avatar
Mahesh+ Mahesh+ is offline
Senior Member
Mahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,141
Join Date: Jul 2012
Location: Verified ✔
Up 04-10-2014, 03:00 PM

Quote:
Originally Posted by siripala View Post
ඔව් ඒක හරි. අදාළ ගුවන් සමාගමට කෙලින්ම ගිහින් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගාන වැඩියි .හැබයි මම ගත්තේ අදාළ ගුවන් සමාගමෙන් කෙලින්ම online
සමහර Agent ලා Online ගද්දි Airline එකේ තියන ගනට වඩා අඩුවෙන් දෙනවා ඒ එයාලගෙත් සේවක ගස්තු විදුලි බිල් කාලය වගේ හුගක් දේවල් ඉතිරි වෙන නිසා

තරහා නැතිව සහෝ අර කලින් පොස්ට් එක ටිකක් එඩිට් කරනවද
Reply With Quote
(#19)
Old
siripala's Avatar
siripala siripala is offline
Senior Member
siripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nicesiripala is just really nice
 
Posts: 3,579
Join Date: Oct 2006
04-10-2014, 03:05 PM

මචන් උබ අදහස් කලේ agents අයගේ වෙබ් සයිට් ගැන ද ? මම කිවේ අදාළ ගුවන් සමාගමේම වෙබ් සයිට් එකෙන් ගත්ත කිව එක ගැන.

JFK යනකොට මම ගත්තේ kuwait airways web එකෙන්මයි. මම අදහස් කලේ එක. නමුත් ඔබ ගුවන් සමාගමට කෙලින්ම ඇවිදගෙන ගොස් ගත්තොත් ගැන වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එත් සමහරක් විට ගණන් දෙකම එක හා සමාන වන අවස්ථාත් නැතුවම නොවේ.


Quote:
Originally Posted by Mahesh+ View Post
සමහර Agent ලා Online ගද්දි Airline එකේ තියන ගනට වඩා අඩුවෙන් දෙනවා ඒ එයාලගෙත් සේවක ගස්තු විදුලි බිල් කාලය වගේ හුගක් දේවල් ඉතිරි වෙන නිසා

තරහා නැතිව සහෝ අර කලින් පොස්ට් එක ටිකක් එඩිට් කරනවද
Reply With Quote
(#20)
Old
Mahesh+'s Avatar
Mahesh+ Mahesh+ is offline
Senior Member
Mahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of lightMahesh+ is a glorious beacon of light
 
Posts: 3,141
Join Date: Jul 2012
Location: Verified ✔
Up 04-10-2014, 03:14 PM

Quote:
Originally Posted by siripala View Post
මචන් උබ අදහස් කලේ agents අයගේ වෙබ් සයිට් ගැන ද ? මම කිවේ අදාළ ගුවන් සමාගමේම වෙබ් සයිට් එකෙන් ගත්ත කිව එක ගැන.

JFK යනකොට මම ගත්තේ kuwait airways web එකෙන්මයි. මම අදහස් කලේ එක. නමුත් ඔබ ගුවන් සමාගමට කෙලින්ම ඇවිදගෙන ගොස් ගත්තොත් ගැන වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එත් සමහරක් විට ගණන් දෙකම එක හා සමාන වන අවස්ථාත් නැතුවම නොවේ.
ඔව් සහෝ මම කිවුවේ අදාල ගුවන් සමාගමේ වෙබ් අඩවියටත් වඩා අඩුවට සමහර Agentලගේ වෙබ් අඩවි වලින් ගන්න පුළුවන් කියන එක (සමහර වෙලවට)
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
ගුවන් ටිකට්පත්, air tickets, siripala හම්බයා, siripala konakapala, useful™

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpCopyright © 2006 - 2011 ElaKiri™ Beta2.Evo vBulletin, vBa iBproArcade Subdreamer I-Magic MKv

Page generated in 0.03699 seconds with 9 queries